ارتقا رتبه علمی فصلنامه به علمی_پژوهشی از خرداد ماه ۱۳۹۷

براساس نامه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی  فصلنامه  هیستوبیولوژی دامپزشکی به رتبه علمی _پژوهشی ارتقا یافت.