نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آنومالی مروری بر نقایص مادرزادی قلب و عروق در حیوانات اهلی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 24-32]

ا

 • اراک اندازه گیری برخی الکترولیتها و پارامترهای بیوشیمیایی در مایع کیست هیداتیک کبد و ریه گاو در شهر اراک [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • ایران ارزیابی موارد شایع هموگلوبینوپاتی در ایران از دیدگاه مولکولی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 69-83]
 • انتخاب بر اساس نشانگرها مروری اجمالی بر ژنهای کُد کننده صفات اقتصادی و ناهنجاریهای ژنتیکی دام و طیور [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 55-68]

ب

 • بافت شناسی ﻣﻄﺎﻟﻌه ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮﮊﻳک و مرفومتریک رحم در خفاش میوه خوار مصری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 22-30]
 • بدخیمی مطالعه ی مهم ترین تومورهای پوست در حیوانات اهلی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 12-22]
 • بدخیمی کیست تروگلوسال گزارش دو مورد بدخیمی پاپیلاری کیست تروگلوسال [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-4]

پ

 • پاپیلاری کارسینوما گزارش دو مورد بدخیمی پاپیلاری کیست تروگلوسال [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-4]
 • پرندگان زینتی بررسی آلودگی تریکومونیازیس در برخی پرندگان زینتی شهرستان بابل [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 5-12]
 • پروتئین اندازه گیری برخی الکترولیتها و پارامترهای بیوشیمیایی در مایع کیست هیداتیک کبد و ریه گاو در شهر اراک [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • پروستات بافت شناسی غده پروستات در خفاش میوه خوار مصری(Rossetus aegyptiacus) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 16-21]
 • پوست مطالعه ی مهم ترین تومورهای پوست در حیوانات اهلی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 12-22]

ت

 • تریکوموناس بررسی آلودگی تریکومونیازیس در برخی پرندگان زینتی شهرستان بابل [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 5-12]

ج

 • جراحی سیسترانک گزارش دو مورد بدخیمی پاپیلاری کیست تروگلوسال [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-4]

چ

 • چندشکلی مروری اجمالی بر ژنهای کُد کننده صفات اقتصادی و ناهنجاریهای ژنتیکی دام و طیور [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 55-68]

خ

 • خفاش ماده ﻣﻄﺎﻟﻌه ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮﮊﻳک و مرفومتریک رحم در خفاش میوه خوار مصری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 22-30]
 • خفاش میوه خوار بافت شناسی غده پروستات در خفاش میوه خوار مصری(Rossetus aegyptiacus) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 16-21]

ژ

 • ژنتیک مولکولی مروری اجمالی بر ژنهای کُد کننده صفات اقتصادی و ناهنجاریهای ژنتیکی دام و طیور [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 55-68]
 • ژنهای کاندیدا مروری اجمالی بر ژنهای کُد کننده صفات اقتصادی و ناهنجاریهای ژنتیکی دام و طیور [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 55-68]

ش

 • شهرستان بابل بررسی آلودگی تریکومونیازیس در برخی پرندگان زینتی شهرستان بابل [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 5-12]

ص

 • صفات تولیدی مروری اجمالی بر ژنهای کُد کننده صفات اقتصادی و ناهنجاریهای ژنتیکی دام و طیور [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 55-68]

غ

 • غدد جنسی بافت شناسی غده پروستات در خفاش میوه خوار مصری(Rossetus aegyptiacus) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 16-21]

ق

 • قلب مروری بر نقایص مادرزادی قلب و عروق در حیوانات اهلی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 24-32]

ک

 • کلسیم اندازه گیری برخی الکترولیتها و پارامترهای بیوشیمیایی در مایع کیست هیداتیک کبد و ریه گاو در شهر اراک [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • کلمات کلیدی: تومور پوستی مطالعه ی مهم ترین تومورهای پوست در حیوانات اهلی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 12-22]
 • کلیه تغییرات هیستوپاتولوژیک کلیه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) تحت تاثیر بنزوآلفاپایرن و باکتری (alginolyticus Vibrio) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 32-42]

گ

 • گاو اندازه گیری برخی الکترولیتها و پارامترهای بیوشیمیایی در مایع کیست هیداتیک کبد و ریه گاو در شهر اراک [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]

ل

 • لایه های رحم ﻣﻄﺎﻟﻌه ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮﮊﻳک و مرفومتریک رحم در خفاش میوه خوار مصری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 22-30]

م

 • مایع کیست هیداتیک اندازه گیری برخی الکترولیتها و پارامترهای بیوشیمیایی در مایع کیست هیداتیک کبد و ریه گاو در شهر اراک [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • ماهی هامور معمولی تغییرات هیستوپاتولوژیک کلیه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) تحت تاثیر بنزوآلفاپایرن و باکتری (alginolyticus Vibrio) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 32-42]

ن

 • ناهنجاری مروری بر نقایص مادرزادی قلب و عروق در حیوانات اهلی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 24-32]
 • ناهنجاریهای ژنتیکی مروری اجمالی بر ژنهای کُد کننده صفات اقتصادی و ناهنجاریهای ژنتیکی دام و طیور [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 55-68]

ه

 • هیستوپاتولوژی تغییرات هیستوپاتولوژیک کلیه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) تحت تاثیر بنزوآلفاپایرن و باکتری (alginolyticus Vibrio) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 32-42]
 • هموگلوبینوپاتی ارزیابی موارد شایع هموگلوبینوپاتی در ایران از دیدگاه مولکولی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 69-83]