نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزاتیوپرین اثر آزاتیوپرین بر بافت کلیه در موش صحرایی دیابتی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 47-52]
 • آنتی اکسیدان اثر ویتامینC بر کبد مورد مواجهه با آفت‌کش دلتامترین در موش صحرایی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]

ا

 • ایمپلنت مواد جایگزین شونده‌ی استخوانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-46]

ب

 • بافت اثر آزاتیوپرین بر بافت کلیه در موش صحرایی دیابتی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 47-52]
 • بروجرد بررسی فراوانی تیلریوز گاوی در شهرستان بروجرد [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 61-66]
 • بز تأثیر غلظت‌های مختلف کلشیسین بر روی صفات کروموزومی گونه اهلی بز نجدی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 25-32]

پ

 • پیروپلاسم بررسی فراوانی تیلریوز گاوی در شهرستان بروجرد [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 61-66]
 • پروتواسکولکس مقایسه دو روش فعال سازی پروتواسکولکس های کیست هیداتیک در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 19-24]

ت

 • تغییرات بافتی اثر ویتامینC بر کبد مورد مواجهه با آفت‌کش دلتامترین در موش صحرایی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • تیلریا بررسی فراوانی تیلریوز گاوی در شهرستان بروجرد [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 61-66]

د

 • دلتامترین اثر ویتامینC بر کبد مورد مواجهه با آفت‌کش دلتامترین در موش صحرایی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]

س

 • سیتوژنتیک تأثیر غلظت‌های مختلف کلشیسین بر روی صفات کروموزومی گونه اهلی بز نجدی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 25-32]

ص

 • صفات کروموزومی تأثیر غلظت‌های مختلف کلشیسین بر روی صفات کروموزومی گونه اهلی بز نجدی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 25-32]

غ

 • غلظت تحت‌ کشنده بررسی اثرات پاتولوژی سم ارگانو فسفره مالاتیون بر روی بافت کبد و کلیه در ماهی حوض (Carassius auratus) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-18]

ف

 • فعال سازی مقایسه دو روش فعال سازی پروتواسکولکس های کیست هیداتیک در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 19-24]

ک

 • کبد بررسی اثرات پاتولوژی سم ارگانو فسفره مالاتیون بر روی بافت کبد و کلیه در ماهی حوض (Carassius auratus) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-18]
 • کیست هیداتیک مقایسه دو روش فعال سازی پروتواسکولکس های کیست هیداتیک در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 19-24]
 • کلشی سین تأثیر غلظت‌های مختلف کلشیسین بر روی صفات کروموزومی گونه اهلی بز نجدی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 25-32]
 • کلیه بررسی اثرات پاتولوژی سم ارگانو فسفره مالاتیون بر روی بافت کبد و کلیه در ماهی حوض (Carassius auratus) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-18]

گ

 • گاو بررسی فراوانی تیلریوز گاوی در شهرستان بروجرد [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 61-66]
 • گرافت مواد جایگزین شونده‌ی استخوانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-46]
 • گلومرول اثر آزاتیوپرین بر بافت کلیه در موش صحرایی دیابتی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 47-52]
 • گیمسا بررسی فراوانی تیلریوز گاوی در شهرستان بروجرد [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 61-66]

م

 • مالاتیون بررسی اثرات پاتولوژی سم ارگانو فسفره مالاتیون بر روی بافت کبد و کلیه در ماهی حوض (Carassius auratus) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-18]
 • مجاری ادراری اثر آزاتیوپرین بر بافت کلیه در موش صحرایی دیابتی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 47-52]
 • موش صحرایی اثر ویتامینC بر کبد مورد مواجهه با آفت‌کش دلتامترین در موش صحرایی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]

ن

 • نقیصه استخوان مواد جایگزین شونده‌ی استخوانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-46]