اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مسعود سلطانی الوار

بهداشت و بیماری های طیور استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر

jvh.iau-shoushtar.ac.ir
soltanialvargmail.com
09169684173

سردبیر

بیژن رادمهر

آناتومی و علوم تشریح استاد تمام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/homepage/bradmehr/?ac=personal_info
radmehryahoo.com

مدیر داخلی

محمد صادق ملک پور

استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

msmalekpooryahoo.co

اعضای هیات تحریریه

ایرج پوستی

علوم تشریحی دامپزشکی استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

poustiyahoo.com

سعد گورانی نژاد

دکترای تخصصی مامایی وبیماریهای تولید مثل دام استاد تمام دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

rms.scu.ac.ir/PublicN/CV.aspx?ID=1-1376303&CultureID=1
goorani_sscu.ac.ir

رحیم پیغان

بهداشت و بیماریهای آبزیان استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز

rms.scu.ac.ir/PublicN/CV.aspx?ID=3-1376385&CultureID=1
peighanyahoo.com

آرش خردمند

دکترای تخصصی مامایی وبیماریهای تولید مثل دام استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

lu.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=938&mid=221
kheradmand.alu.ac.ir

مهدی زارعی

دکترای تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران

rms.scu.ac.ir/PublicN/CV.aspx?ID=1384124/24&CultureID=1
zareiscu.ac.ir

رضا رنجبر

دکترای تخصصی علوم تشریحی دامپزشکی دانشیار دانشکده دامپزشکی چمران اهواز

rms.scu.ac.ir/PublicN/CV.aspx?ID=0-1376231&CultureID=1
ranjbaryahoo.com

یزدان مظاهری

علوم تشریحی دامپزشکی دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز

www.iau-shoushtar.ac.ir/fa
y.mazaheriscu.ac.ir

محمد تقی شیبانی

بافت شناسی دامپزشکی دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/sheybani
mohammadtaghisheybaniyahoo.com

علی شهریاری

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز

rms.scu.ac.ir/PublicN/CV.aspx?ID=3-1357191&CultureID=1
a.shahriyariyahoo.com

امید دزفولیان

دکترای تخصصی پاتولوژی دامپزشکی دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

lu.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=938&mid=233
dezfoulian.olu.ac.ir

امین جایدری

میکروبیولوژی دانشگاه لرستان

lu.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=938&mid=198
jaidariamgmail.com