راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات

 

مجله هیستوبیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور چاپ مقالات و معرفی فعالیت های علمی و پژوهشی در علوم دامپزشکی و رشته های تخصصی وابسته اخذ مجوز نموده است. مقالات پژوهشی، تحلیلی و گزارشات موردی که در سایر نشریات به چاپ نرسیده باشد پس از وصول، داوری و تصویب هیأت داوران به چاپ خواهد رسید.

 شرایط ارسال مقالات:

مقالات باید به زبان فارسی و دارای خلاصه فارسی و انگلیسی باشند و به آدرس دفتر مجله: شوشتر -  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر- حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد. مقالات در برنامه Word 2010 تایپ شده باشد از طریق سامانه مجله به آدرس"http://jvh.iau-shoushtar.ac.ir"ارسال گردد و یا از طریق پست الکترونیکی مجلهhistobiology@gmail.com در قالب فایل doc ارسال گردد. نوشتارها در روی صفحات A4 با رعایت فاصله دو سانتی‌متر از هر طرف و رعایت فاصله یک خط در میان روی صفحه بافونت 12 B Nazanin  تایپ شود. جداول، نمودارها، منحنی‌ها و نگاره‌ها به صورت کاملاً واضح و قابل چاپ دارای توضیحات کافی و در محل مربوط به خود آورده شوند.

 

راهنمای تنظیم ونگارش مقاله:

عنوال کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، خلاصه (فارسی و لاتین)، مقدمه، مواد و روش کار، نتایج، بحث و منابع مورد استفاده باشد. در موارد لزوم از همکاری و مساعدت افراد و یا ادارات دیگر نام برده و تحت عنوان تقدیر و تشکر بعد از بحث آورده شود.

 

 1-الف) عنوان:

عنوان مقالات باید کوتاه، گویا، بیانگر و کاملاً مرتبط با محتویات نگارش و پژوهش انجام یافته باشد. نام و نام‌خانوادگی نویسنده یا نویسندگان در زیر عنوان و نام سازمان یا دانشگاه وابسته با ذکر شماره در پاورقی صفحه اول قید گردد. نویسنده مسئول مقاله با علامت * در میان نویسندگان باید مشخص گردد و در پاورقی نیز آدرس پست الکترونیکی آن بعد از نام مؤسسه وابسته آورده شود. در صفحه جداگانه ذکر نام فرد نویسنده مسؤول همراه با آدرس تماس، تلفن، فاکس و پست الکترونیکی نیز به منظور مکاتبات بعدی لازم است.

 

 2-الف) چکیده:

خلاصه مقاله شرح مختصری از محتویات مقاله است که نگارنده با اشاره به هدف و روش پژوهش، نتایج آن را بسیار کوتاه نتیجه‌گیری می‌کند. خلاصه مقاله به هر دو زبان فارسی و انگلیسی باید ارسال گردد.

چکیده فارسی: متن خلاصه فارسی در یک سایز کوچکتر از اصل مقاله تایپ گردد و با حداکثر 250 کلمه به صورت یک پاراگراف آورده شود. دارای واژگان کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله بین 3 تا 6 کلمه در پایان باشد.

چکیده انگلیسی: باید کاملاً منطبق با خلاصه فارسی و بین 150 تا 250 کلمه بوده و دارای نام نویسندگان و نام مؤسسات وابسته به آنان باشد.

نویسنده مسؤول نیز با علامت * در قسمت نام و پست الکترونیکی در قسمت آدرس مشخص گردد. عنوان و نام نویسندگان با حروف Bold و آدرس آنان با حروف Italic باشد.

 

3-الف) مقدمه:

 این قسمت از مقاله بیان کننده مسئله مورد پژوهش و هدف پژوهشگر از کار پژوهشی است. لذا در مقدمه، پیشینه پژوهش به طور مختصر بیان شده و ارتباط آن با موضوع مقاله حاضر بیان می‌گردد و در پایان به هدف کار انجام یافته اشاره گردد.

  4-الف) مواد و روش کار :

مطالب این قسمت باید بیانگر چگونگی و روند انجام کار باشد. و شامل ذکر تعداد و نوع جمعیت مورد مطالعة روش‌های نمونه‌برداری، روش‌های آزمایشگاهی و مواد و تجهیزاتی است که اختصاصآً برای پژوهش استفاده شده است و از ذکر مواد و لوازم عمومی آزمایشگاهی خود‌داری گردد. روش‌ها و کارهای آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اطلاعات باید به صورت واضح بیان گردد.

 

 5-الف) نتایج:

داده‌ها و نتایج بدست آورده در کار پژوهشی به صورت کاملاً علمی و مفید که روشنگر بحث و نتیجه‌گیری باشد در این قسمت آورده شود. بدین منظور می‌توان از جدول یا نمودار، نگاره و تصویر استفاده کرد.

 

 6-الف) بحث:

در این قسمت نتایج بدست آمده در پژوهش همراه با تجزیه و تحلیل و شرح و بسط، مورد بحث و تفسیر قرار می‌گیرد. در بحث باید از نتایج کار پژوهشی سایر پژوهشگران به صورت مقایسه‌ای استفاده نموده و ضمن اشاره به مواردی که به حل مسأله کمک می‌کند، پیشنهادات لازم توسط نگارنده اعلام گردد.

 

 7-الف) تقدیر و تشکر:

در این قسمت از همکاری و راهنمایی و مساعدت افراد و یا ادارات که در انجام پژوهش و یا نگارش مقاله نقش داشته‌اند در صورت لزوم تشکر و تقدیر به عمل می‌آید.

 

 8-الف) منابع:

کلیه منابع فارسی و لاتین می بایست بر حسب حرف اول نام خانوادگی اولین نویسنده مرتب شده و شماره گذاری گردد. بنابراین در متن تنها اشاره منبع مورد نظر کفایت می نماید.

- منابع فارسی:به ترتیب شامل: نام ونام خانوادگی نویسنده به همراه حرف یا حروف اول نام کوچک آن ها، سال انتشار، مشخصات مجله مورد نظر شامل نام آن، شماره جلد و شماره صفحه ذکر می شود.

 در مورد کتاب به ترتیب نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار، عنوان شماره چاپ، نام ناشر و شماره صفحات ذکر می گردد.

منابع لاتین: در این بخش ترتیب منابع بر حسب حرف اول نام خانوادگی و نام کوچک نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار، عنوان مقاله، نام کامل مجله،شماره جلدو شماره صفحات ذکر می شود.

 

 مثال:

1-حاجی کلاهی، م.،چنگیزی، ع.، لطف­الله­زاده، ص.،مرزبان، ک.  1382 . بررسی فراوانی آلودگی به تیلریا در گوسفند و ارتباط متقابل آن با یافته­های بالینی در کشتارگاه قائم­شهر. مجله دامپزشکی دانشگاه تهران. دوره 58، شماره  2  . صفحه  36 - 30.

2- ستاری، م. 1385. ماهی شناسی. جلد اول، تشریح و فیزیولوژی. انتشارات حق شناس. صفحات 62-58.

3-توسلی، م. 1377. بررسی سرواپیدمیولوژیک بابزیا اویس در گوسفندان مناطق مختلف اقلیمی ایران با استفاده از تست ایمونوفلورسنت غیرمستقیم (IEAT). پایان­نامه شماره 69 جهت دریافت دکتری تخصصی انگل­شناسی، دانشکده دام­پزشکی دانشگاه تهران.

4-شیمی ، ا .1380 . اصول ایمنی دامپزشکی  تألیف ایان تیزارد . چاپ اول ، انتشارات سازمان دامپزشکی کشور صفحات 44-34

5-Halbgewachs, C., Marchant, T.A., Kusch, R. C and Chivers, D.P., 2009.  Epidermal club cells and the innate immunesystem of minnows.Biological Journal of the Linnean Society. 98: 891-897.

6-Getty, R .,1975. Sisson and Grossman's The Anatomy of the Domestic Animals. 5th ed.  W. B. Saunders company. USA.pp.205-224.