دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397 
7. بررسی تغییرات آسیب شناسی طحال در گاوهای ذبح شده درکشتارگاه ارومیه

صفحه 30-40

هادی رازقی فام؛ امیر امنیت طلب؛ عبدالله عراقی سوره