دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، زمستان 1393 
2. بررسی اثر باکتری کشی سرم گاو میش

صفحه 31-38

سعید هاشمی؛ مسعود قربانپور نجف آبادی


4. ارزیابی روش کانترایمونوالکتروفورز جهت تشخیص آنتی‌ژن‌های پیکری گردشی فاسیولا ژیگانتیکا در سرم گاو

صفحه 47-56

وجیهه خدادادیان؛ امین حسنوند؛ محمدحسین راضی جلالی؛ مسعود قربانپور نجف آبادی


6. بررسی اثر بخشی اسانس ساتوریا خوزستانیکا بر لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی(in vitro)

صفحه 65-70

مهدی آسمار؛ صیام آسیابی؛ روح اله فتاحی؛ لیلا مدیری؛ مهین فرهمند؛ خسرو عیسی زاده؛ شهریار یاوری