دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 15، پاییز 1398 (مقالات پذیرفته شده علمی )