دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، تابستان 1398 
3. بررسی میزان شیوع انگل توکسوکاراکتی (Toxocara cati) در گربه های پرشین و ولگرد ارجاعی به درمانگاه های دامپزشکی شهرستان آمل در استان مازندران

صفحه 31-40

محمدرضا یوسفی؛ محمد اسدی ایرایی؛ محمد رضا رودکی سروندانی؛ محمد مهدی یزدانی رستم؛ محمدجواد مشایخ نیا