نمایه نویسندگان

ا

 • اصغری زاده، فهیمه بررسی تاثیر امواج الکترو مغناطیس ساطع شده از تلفن همراه بر فعالیت کبد و برخی از ترانس آمینازهای موجود در سرم خون موش [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 27-37]

پ

 • پیغمبرزاده، زینب بررسی تاثیر امواج الکترو مغناطیس ساطع شده از تلفن همراه بر فعالیت کبد و برخی از ترانس آمینازهای موجود در سرم خون موش [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 27-37]
 • پور مهدی برروجنی، مهدی ارزیابی امکان حساس کردن لیستریا مونوسیتوژنز و اشریشیا کلای O157:H7 به شرایط اسیدی به‌وسیله عصاره پوست پرتقال [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 37-47]

ت

 • توانا، مهدی گزارش یک مورد جراحی پارگی دیافراگم قدیمی در یک گربه نژاد دی اس اچ و عوارض آن [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-5]

ح

 • حیدری نژاد، سیده سعیده استفاده از Multiplex PCR جهت تشخیص کوکسی های گرم مثبت ایجاد کننده بیماری در مزارع پرورشی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss), ایلام [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 18-24]
 • حیدری نژاد، سیده سعیده مطالعه بافت شناسی آبشش خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 10-17]
 • حسینی، پانته آ گزارش یک مورد جراحی پارگی دیافراگم قدیمی در یک گربه نژاد دی اس اچ و عوارض آن [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-5]
 • حسین زاده، جعفر بررسی شیوع آلودگی به انگل های خارجی طیور بومی شهرستان رودسردر سال 1395 [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 13-17]
 • حسین زاده، جعفر بررسی شیوع آلودگی به انگل سینگاموس تراکه آ در ماکیان بومی شهرستان بابل [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 5-10]
 • حسین زاده مرزناکی، جعفر بررسی آلودگی انگل های خارجی طیور بومی شهرستان لنگرود در سال 1395 [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 43-46]

د

 • داودی، ویدا تجزیه میکروبی هیدروکربن های نفتی در محیط زیست [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 32-36]

ر

 • رحیمی فر، نسیم بررسی اثر تغییرات فصلی هورمون‌های تیروئیدی بر عملکرد تولیدمثلی حیوانات مزرعه [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 37-50]
 • رشیدی، سپیده بررسی تاثیر امواج الکترو مغناطیس ساطع شده از تلفن همراه بر فعالیت کبد و برخی از ترانس آمینازهای موجود در سرم خون موش [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 27-37]
 • رشیدی، سحر بررسی تاثیر امواج الکترو مغناطیس ساطع شده از تلفن همراه بر فعالیت کبد و برخی از ترانس آمینازهای موجود در سرم خون موش [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 27-37]

ز

 • زارعی، مهدی ارزیابی امکان حساس کردن لیستریا مونوسیتوژنز و اشریشیا کلای O157:H7 به شرایط اسیدی به‌وسیله عصاره پوست پرتقال [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 37-47]

س

ش

 • شجاعی، عبدالهانی بررسی شیوع آلودگی به انگل های خارجی طیور بومی شهرستان رودسردر سال 1395 [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 13-17]
 • شجاعی، عبدالهانی بررسی شیوع آلودگی به انگل سینگاموس تراکه آ در ماکیان بومی شهرستان بابل [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 5-10]

ع

 • عابدینی، پیام تاثیر تراکم بر صفات عملکرد دو سویه جوجه گوشتی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]

ف

 • فلاح گرجی، محمد تاثیر تراکم بر صفات عملکرد دو سویه جوجه گوشتی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • فلاح گرجی، محمد گزارش یک مورد جراحی پارگی دیافراگم قدیمی در یک گربه نژاد دی اس اچ و عوارض آن [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-5]

م

 • میرزاده، خلیل بررسی اثر تغییرات فصلی هورمون‌های تیروئیدی بر عملکرد تولیدمثلی حیوانات مزرعه [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 37-50]
 • ملک پور، محمدصادق تعیین ترکیبات شیمیائی بستر جوجه های گوشتی مرغداری های اطراف شوشتر [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 17-23]
 • منزه هرسینی، سمیه مروری بر نقش ماتریکس دمینرالیزه استخوان (DBM) در ترمیم نقایص استخوانی در مدل های حیوانی و انسانی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 25-31]

ن

 • نیازی، آزاده بررسی انگل ایک در خانواده سیچلائیده و یک نوع کپور در شهرستان الشتر [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 37-42]
 • نقیب زاده، سالار گزارش یک مورد جراحی پارگی دیافراگم قدیمی در یک گربه نژاد دی اس اچ و عوارض آن [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-5]
 • نیک روان، لیلا ارزیابی امکان حساس کردن لیستریا مونوسیتوژنز و اشریشیا کلای O157:H7 به شرایط اسیدی به‌وسیله عصاره پوست پرتقال [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 37-47]

ی

 • یوسفی، محمدرضا یوسفی بررسی شیوع آلودگی به انگل سینگاموس تراکه آ در ماکیان بومی شهرستان بابل [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 5-10]