نمایه نویسندگان

ح

  • حسین زاده، جعفر بررسی آلودگی تریکومونیازیس در برخی پرندگان زینتی شهرستان بابل [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 5-12]

ش

  • شجاعی، عبدالهانی بررسی آلودگی تریکومونیازیس در برخی پرندگان زینتی شهرستان بابل [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 5-12]