بررسی فراوانی انگل‌های خارجی و انگل‌های کرمی دستگاه گوارش مرغ‌های بومی شهرستان کرمان در سال 1397

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی انگل شناسی/ کرمان. دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشکده دامپزشکی. گروه پاتوبیولوژی

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشکده دامپزشکی. گروه پاتوبیولوژی

چکیده

مقدمه و هدف : آلودگی انگلی ماکیان بومی، منبع آلودگی برای طیور صنعتی و در انسان بندرت و آن هم در مورد انگل های خارجی است. بنابراین این آلودگی ها می توانند معضل اقتصادی و بهداشتی باشند. هدف از این بررسی تعیین فراوانی انگل های خارجی و آلودگی انگل های کرمی دستگاه گوارش مرغ های بومی شهرستان کرمان است.
روش‌ها: تعداد 100 قطعه مرغ بومی از مناطق مختلف شهرستان کرمان در چهار فصل (تابستان، پاییز، زمستان و بهار) به صورت تصادفی انتخاب شدند. انگل های کرمی گوارشی و انگل های خارجی با آزمایشات میکروسکوپی مورد شناسایی قرار گرفتند.
یافته‌ها: در مجموع از 100 پرنده بومی مورد بررسی 64 پرنده دارای آلودگی و 36 پرنده فاقد آلودگی بودند.
مطالعه حاضر نشان می دهد طیور بومی شهرستان کرمان آلوده به انگل های آسکاریدیا گالی، سوبولورا برومپتای، رایه تینا تتراگونا، رایه تینا اکینوبوتریدا، نوزاد کنه آرگاس و شپش مناکانتوس استرامینئوس می باشند.
بحث و نتیجه گیری: پس از بررسی های نتایج آنالیز آماری ارتباط معنی داری بین جنسیت، فصل و تماس با سایر حیوانات و آلودگی انگلی نشان داده شده ، این در حالی است که بین سن و آلودگی انگلی ارتباط معنی داری مشاهده نشد. با توجه به اهمیت پرورش طیور بومی و تاثیر انگل های داخلی وخارجی بر تولیدات طیور وسلامت عمومی جوامع انسانی، امید است که نتایج این تحقیق باعث افزایش دانش متخصصین و دستگاه های اجرایی مربوطه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات