شناسایی مولکولی ژنهای مقاومت نسبت به کینولون ها (aac(6')-ib-cr و qnrS ) و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از طیور تخمگذار استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. اسلامی واحد تبریز

2 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز،ایران

چکیده

استفاده از آنتی بیوتیک ها در بحث درمان سالمونلوزیس هم در دامپزشکی و هم در پزشکی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به دلیل استفاده گسترده از آنتی بیوتیک ها در بحث درمانی مقاومت به این عوامل در بین باکتری ها افزایش یافته است. هدف این مطالعه بررسی حضور ژن های مقاومت به کینولون ها و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلا های جدا شده از طیور تخم گذار می باشد. بدین منظور در بازه زمانی حدودا سه ماهه در سال 1397 از 20 مورد از گله مرغ های تخم گذار ارجاعی از مزارع مختلف با علائم درگیری با سالمونلا نمونه برداری گردید. جهت شناسایی جدایه ها از آزمایش های بیوشیمیایی و جهت تعیین سروتیپ از روش کافمن وایت جهت شناسایی آنتی ژن سوماتیک O و تاژک H استفاده شد. بعد از تعیین سروتیپ در محیط مولر هینتون آگار تست آنتی بیوگرام با استفاده از دیسک های انروفلوکساسین، فسفومایسین، دانوفلوکساسین، کلرتتراسایکلین، اکسی تتراسایکلین، داکسی سایکلین، سولتریم، اریترومایسین و آموکسی سیلین انجام گردید. بعد از تعیین ژن های مقاومت qnrs و aac(6’)-ib-cr پرایمر های مربوطه طراحی گردید. ژن های باکتری به روش جوشاندن استخراج و به کمک روش PCR حضور ژن ارزیابی شد. نمونه های مثبت نشانگر حضور ژن های مقاومت به کینولون ها در سالمونلا های جدا شده از طیور تخم گذار استان می باشد. یافته این پژوهش نشانگر خطر مقاومت در گله های استان بوده و اهمیت پرداختن به این مساله را توسط مسئولین بهداشت کشور نمایان می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات