بررسی ژنتیکی تولید شیر زایش اول گاوهای هلشتاین ایرانی در روزآمون های مختلف

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

علوم دامی-دانشگاه علوم تحقیقات تهران

چکیده

در این تحقیق، برای بررسی ژنتیکی تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران از 202820 رکورد روزآزمون تولید شیر زایش اول از تعداد 38547 رأس گاو هلشتاین در163 گله مربوط به سال های 1387تا 1395 استفاده شد. رکوردهای روزآزمون با استفاده از یک مدل رگرسیون تصادفی و دارای اثرات ثابت گله-سال- فصل زایش و متغیرهای کمکی سن زایش اول و درصد ژن هلشتاین تجزیه و تحلیل شد. اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیطی دائمی گاوها برای شکل منحنی تولید در طول دورة شیردهی، توسط چندجمله ای های متعامد لژاندر با توان چهار برازش شد. کم ترین و بیش ترین مقدار وراثت پذیری در ماه اول و نهم شیردهی به ترتیب(001/0±07/0 )و(01/0± 24/0) برآورد شد. همبستگی ژنتیکی تولید شیر روزآزمون های مجاور زیاد و مقدار آن با افزایش فاصله بین ماه های رکوردگیری کمتر بود. حداقل همبستگی ژنتیکی بین ماه اول و دهم دوره شیردهی برآورد شد. حداکثر همبستگی ژنتیکی افزایشی بین ماه های مجاور شیردهی بود و با افزایش فاصله روز آزمون ها مقدار آن کم شد. حداقل همبستگی فنوتیپی بین ماه اول و دهم دوره شیردهی(23/0) برآورد شد. حداکثر همبستگی فنوتیپی بین ماه های مجاور شیردهی بود و میزان آن برای ماههای نهم و دهم 70/0 بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات