ریخت شناسی اسکلتی – عضلانی اسب در دامپزشکی کهن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دکترای حرفه ای دامپزشکی. دانشجوی دکترای تخصصی تاریخ پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی مازندران.ساری.ایران

چکیده

چکیده: ناحیه اسکلتی و بخش عضلات در هر جاندار خونگرمی به عنوان یک داربست و چهارچوب عمل می کند که قابلیت شکل دهی و حرکت اندامها نیز از ویژگی های خاص این ناحیه خواهد بود.
هرگونه نارسایی ،بیماری وحالتی که باعث تغییر و اشکال در عملکرد این ناحیه شود ،می تواند بر سازوکار سایر اندامها نیز تاثیر بگذارد.
در دامپزشکی کهن و کتابهای مربوطه ، شروط و راهکارهای خاصی برای بررسی تفکیک اسبها از نقطه نظر سیستم اسکلتی- عضلانی وجود دارد، که به طور معمول سالها مورد استفاده بوده است.
در این پژوهش سعی بر آن است تا داشته ها و دانسته های دامپزشکی در حوزه تاریخی آن، در این رابطه تبیین گردد و میزان تسلط و دانش برموضوع ریخت شناسی اعضای اسکلتی- عضلانی ، (که با درک درست اعضا و اندام بدست آمده) ، مشخص گردد.تسلطی که متاسفانه و عموما در صفحات کتب تاریخی دامپزشکی باقی مانده و به مرحله اجرا و آزمون در علم نوین راه نیافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات