مطالعه هیستولوژیکی و هیستوشیمیایی مری در طول دوران تکاملی شتر یک کوهانه(Camelus dromedarius)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران.

2 گروه علوم پایه دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در این مطالعه روند تکاملی مری در طول دوران بارداری و پس از بارداری در شتر یک کوهانه مورد بررسی قرار گرفته است.
هدف از این مطالعه، بررسی ساختار بافتی مری شتر در طول دوران بارداری و پس از آن درمقایسه با تکامل بافتی مری در سایر حیوانات اهلی می باشد. برای مطالعه هیستوژنز مری در شتر یک کوهانه، تعداد 20 جنین از سن 86 روزگی تا 13 ماهگی انتخاب شدند، پس از محاسبه سن، جنین ها در فرمالین بافر 10% نگهداری شدند و از تمام نواحی مختلف مری (گردنی- سینه ای و شکمی) برش هایی با ضخامت 5 میکرون تهیه و با رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین و پریودیک اسید شیف رنگ آمیزی شدند. با توجه به تغییرات بافتی مشاهده شده، دوران تکاملی مری به سه مرحله تقسیم گردید: مرحله اول (5-13 سانتی متری، 86-110 روزگی حاملگی)، مرحله دوم (13-16 سانتی متری، 110-119 روزگی حاملگی) و مرحله سوم (35-40 سانتی متری، 175-190 روزگی حاملگی). در 110 روزگی، اپیتلیوم به بافت پوششی سنگفرشی مطبق تغییر پیدا می کند. در 119 روزگی، مراحل ابتدایی شکل گیری مجاری غدد مری و گانگلیون های عصبی مشاهده می گردد. در 175 روزگی، در ناحیه شکمی مری ماهیچه مخاطی نازک و پراکنده ای در لایه بافت همبندی زیر اپیتلیوم مشاهده گردید. نتایج این مطالعه مشخص نمود که تکامل بافتی جدار مری ، با توجه به طول دوران بارداری در شتر یک کوهانه دیرتر از سایر نشخوارکنندگان اهلی اتفاق می افتد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات