ارزیابی تاثیردوزهای مختلف داروی پروپوفول برروی شاخص های عملکردی قلب سگ نژاد مخلوط

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه دامپزشکی ،دانشگاه آزاداسلامی ،دانشکده کشاورزی و دامپزشکی،شهرستان شوشتر

2 دامپزشکی دانشکده دامپزشکی شوشتر ایران

3 استادیار،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه آزاد اسلمی واحد شهرکرد،شهرکرد،ایران

چکیده

چکیده:
داروی پروپوفول یک داروی بیهوش کننده داخل وریدی است که درجراحی های کوتاه مدت وسرپایی و همچنین در مواردکمبود امکانات پیشرفته ی تنفسی بسیار مفید می باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثرات وابسته به دوز پروپوفول با استفاده از تکنیک اکوکاردیوگرافی به عنوان یک تکنیک غیر تهاجمی برروی شاخص های عملکردی قلب می باشد. ازتعداد 10قلاده سگ نر باوزن حدود 25 تا30کیلوگرم با میانگین سنی 2تا3سال دراین مقاله استفاده شد. سلامت سیستم قلب وعروق این سگ ها با استفاده از سمع قلب،اکوکاردیوگرافی و الکتوکاردیوگرافی مورد بررسی قرار گرفت. اکوکاردیوگرافی قبل از تزریق دارو از نماها و رهیافت های استاندارد اخذ گردید و سپس پروپوفول با دوزاژهای 1و5/2میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن محاسبه و تزریق گردید .هربار پس از تزریق فاکتور های ، SV ،EF و FS مورد بررسی قرار گرفت.براساس نتایج بدست آمده در دوزاژ 1 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن فاکتور های FS(کسر کوتاه) و SV(حجم ضربه ای) به طور معنادارد رمقایسه با گروه شاهد کاهش یافته بود ودرنهایت EF(کسر کوتاه) درمقایسه با گروه شاهد تغییر معنا داری مشاهده نشد ولی براساس نتایج بدست آمده در دوزاژ 5/2 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن تزریق دارو دراین دوزاژ هیچ تائثیری برروی شاخص های عملکردی قلب نداشت.لذا ازپروپوفول در دوزاژ5/2 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن میتوان به عنوان یک داروی سالم در جراحی های کوتاه مدت و در زمانی که تجهیزات پیشرفته به منظورتنفس مصنوعی موجود نباشد استفاده کرد.
واژه های کلیدی:پروپوفول،سگ،بیهوشی،اکوکاردیوگرافی،قلب

کلیدواژه‌ها