بررسی اثر امواج موبایل الکترومغناطیس تلفن همراه در حال مکالمه (950-900 مگاهرتز) بر میزان هورمون های FSH وLH در موش های صحرایی بالغ

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دامپزشکی.دانشگاه ازاد شوشتر

2 گروه دامپزشکی، دانشکده کشاورزی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر ایران

چکیده

کاربرد روز افزون دستگاه های مولد امواج الکترومغناطیس از جمله تلفن های همراه و لوازم خانگی موجب نگرانی بسیاری در زندگی روزمره شده است. در این پژوهش اثرات امواج الکترومغناطیس تلفن همراه بر میزان هورمونهای FSHو LH در موش های صحرایی ماده بالغ بررسی شده است. بدین منظور24 موش ماده در دو گروه 12 تایی شاهد و ازمایش به ترتیب به دور از معرض امواج الکترومغناطیس و در معرض امواج به مدت دو ماه و هر روز 2 ساعت در کنار تلفن همراه قرار داده شدند. پس از دو ماه ، موشها توسط کلروفرم ارام کشی شدند، خونگیری از قلب انجام و سرم نمونه ها جدا شد. غلظت هورمون های FSH و LH به روش الیزا اندازه گیری شد. یافته ها نشان دادند میزان هورمون های مورد بررسی FSH و LH در گروه ازمایش نسبت به شاهد افزایش معنی دار نشان دادند.
در نتیجه گیری کلی: امواج تلفن همراه در حال مکالمه با اختلال در ترشح هورمون های جنسی وضعیت تولید مثلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات