مطالعه همزمانی آلودگی به ویروس کم خونی عفونی جوجه ها (CIAV ) و کمپلکس های تنفسی در گله های طیور گوشتی شهرستان شوشتر و باوی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه دامپزشکی ، شوشتر ، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار بخش بهداشت و بیماریهای طیور، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی ، شوشتر، ایران

3 استادیار گروه پاتولوژی، واحد سوسنگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، سوسنگرد، ایران

چکیده

بیماری کم خونی عفونی جوجه ها موجب کم خونی آپلاستیک، تحلیل وسیع بافت لنفوئیدی همراه با تضعیف سیستم ایمنی می شود. درگیری با این ویروس زمینه را برای عفونت های ثانویه ی ویروسی، باکتریایی و قارچی فراهم می سازد. این بیماری بطور عمودی از گله های مادر به جوجه ها منتقل و موجب خسارات زیاد اقتصادی می شود. در پژوهش حاضر همزمانی آلودگی به ویروس کم خونی عفونی جوجه ها (CIAV) و کمپلکس های تنفسی در گله های طیور گوشتی شهرستان شوشتر و باوی به روش هماتوکریت و پاتولوژی مطالعه شد. طی مدت شش ماه از 20 گله مرغ گوشتی دارای علایم کمپلکس تنفسی نمونه خون کامل و نمونه های بافتی (بافت تیموس، بورس فابرسیوس و مغز استخوان) اخذ گردید. نتایج آزمایشات هماتوکریت 95 درصد گله ها در رنج نرمال قرارداشت، در حالی که از بین گله های مورد آزمایش تعداد 50 درصد نمونه های بافتی ضایعات هیستوپاتولوژیکی مرتبط با آلودگی به ویروس کم خونی عفونی جوجه ها را نشان می دادند. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که میزان همزمانی آلودگی به ویروس کم خونی عفونی جوجه و کمپلکس های تنفسی در جمعیت طیورگوشتی مطالعه شده50 درصد می باشد که در سطح بالا قرار دارد و منجر به افزایش تلفات و خسارات اقتصادی زیادی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات