گزارش آلودگی به جرب مگنینیا کوبیتالیس در کبوتر چاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بابل،دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 گروه انگل شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

کبوتر چاهی با بدن آبی مایل به خاکستری خود، یکی از آشناترین پرنده های ایران است.به دلیل داشتن قدرت پرواز و زندگی آزادانه می تواند باعث انتشار انواع عوامل عفونی از جمله آلودگی های کرمی، تک یاخته ای و بروز اپیدمی های انگلی شود.تعداد 4 قطعه کبوتر چاهی در سال 1394به کلینیک دامپزشکی ارجاع داده شده و مورد بررسی جهت شناسایی انگل های خارجی قرار گرفتند. بعد از جداسازی انگل ها، به منظور تشخیص دقیق از نمونه ها لام تهیه شده و با استفاده از کلید های تشخیصی معتبر شناسایی شدند، که گونه مگنینیا کوبیتالیس برای اولین بار از کبوتر چاهی گزارش گردید.این جرب فاقد منفذ تنفسی است و پاها به بادکش هایی ختم می شوند که ساقه کوتاه دارند.این جرب ها بر روی پرندگان یافت می شود که باعث ریزش پر در آن ها می گردد.مگنینیا کوبیتالیس از خانواده آنالژیده است که جز جرب های پر محسوب می شود.با توجه به اینکه این انگل برای اولین بار گزارش گردید ضروری است مطالعات بیشتری در این خصوص صورت گیرد تا سبب جلوگیری از ابتلای سایر پرندگان و دام های اهلی و بروز اپیدمی های انگلی شود و هم چنین سعی نمودیم با انجام این مطالعه در جهت حفظ محیط زیست و گونه های نادر جانوری به سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی کشور در پیشبرد این اهداف کمک نماییم.

کلیدواژه‌ها