مروری بر آلودگی دام ها و انسان به انگل سارکوسیست

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

سارکوسیست در بسیاری از حیوانات اهلی دیده می شود. این انگل از تمام نقاط دنیا گزارش شده است. میزان آلودگی دامها به این انگل در نواحی مختلف دنیا در حدود70-100% تخمین زده شده است. امروزه گونه های مختلفی از سارکوسیست در انسان و حیوانات شناخته شده اند. آلودگی آن در بعضی از میزبان ها مانند گاو، گوسفند و بز بسیار شدید است. انسان هم می تواند میزبان واسط واقع شود وهم میتواند میزبان نهائی واقع بشود. این انگل باعث کاهش اشتها، تب، کاهش وزن، ضعف عمومی، آنمی، کاهش تولید شیر، سقط جنین و گاهی مرگ در میزبانان واسط همچون گاو، گوسفند، بز و خوک می شوند. این بیماری را نمی توان با علائم بالینی تشخیص داد. کیست های دانه برنجی در برخی از حیوانات قابل شناسایی هستند. در زیر میکروسکوپ کیست ها در اندازه های مختلف و حاوی برادی زوایت هستند که به صورت بازوفیلیک مشاهده می شوند که به آنها اجسام Miescher گفته می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات