مطالعه مقاومت باکتری Escherichia coli جدا سازی شده از عفونتهای اداری سطح شهرستان بروجردنسبت به آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف ورابطه ی آن با سن ،جنس ومنطقه ی این افراد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پاتوبیولوژی.دامپزشکی.شهیدچمران اهواز.ایران

2 علوم آزمایشگاهی.ازاد اسلامی .بروجرد.ایران

3 عاوم آزمایشگاهی.ازاداسلامی.بروجرد.ایران

4 علوم آزمایشگاهی.پیراپزشکی.علوم پزشکی.خرم آباد. ایران

چکیده

مقدمه :عفونت دستگاه ادراری به ندرت بیماری خطرناک و کشنده ای است بعد از عفونتهای تنفسی شایع ترین عفونت می باشد بیش از 85 درصد عفونتهای دستگاه ادراری که در خانم ها این تعداد به 90 درصد نیز می رسد مربوط بهE. coliمی باشد.اینمطالعه به دنبال رابطه بیماری با سن و جنس افراددرمنطقه های مختلف شهر بروجرد و میزان مقاومت وحساسیت ا کلا های جداشدهبا آنتی بیوتیک های متداول و وسیع الطیف در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی این شهر می باشد
روش کار:در این مطالعه 50 نمونه اشریشیاکلی جدا شده از بیماران با عفونت ادراری پس از ثبت اطلاعاتشان در پرسش نامه، با استفاده از روش های بیوشیمیایی استاندارد تشخیص و خالص سازی شد
یافته ها: از 50بیمار ،42 نفر(84%) از مبتلایان مؤنث و8نفر16%) از آنها مذکر بوده اندهمچنین همه ی نمونه ها(100%) به توبرامایسین حساس بودند وبیشترین مقاومت با 26 نمونه (52%)مربوطبه نالیدیکسیک اسیدبوده است
بحث :نکته ی قابل توجه دراین مطالعه این بود که بیشتر بیماران که جنس مونث هم داشتند در سنین نوجوانی وجوانی مربوط به منطقه یک بروجرد بودندکه دلیل آن شاید به خاطر افزایش ترشحات هورمونی جنسی و قندی دراین سن ، و پایین بودن سطح شرایط بهداشتی این منطقه می باشد
نتیجه گیری : گسترش فرهنگ عمومی و رعایت بهداشت و راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از شیوع باکتریها ومصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها.

کلیدواژه‌ها