ارزیابی اثر پودر برگ چریش (نیم) در کنترل انگل های طیور پرورشی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه ایلام

چکیده

هدف بررسی خصوصیات حشره‌‌کشی و دورکنندگی پودر برگ چریش بر علیه انگل‌های Menopon gallinae و Megninia gynglimura. طیور بودند. 50 قطعه‌ از مرغان بومی که به طور طبیعی با دو انگل‌ طیور آلوده بودند با عصاره درخت چریش 3 % علیه انگل‌های طیور ارزیابی شدند. همچنین ترکیب پودر بذر نیم، پلت نیم و مالاتیون 2 % استفاده شد. بررسی پودر بذر نیم در خوراک مرغان با دوز 5/0 % و 1 % علیه سستودهای ماکیان در 5 گروه 6 پولتی نژاد گوشتی راس با 8 هفته سن که در کل 30 قطعه بودند آزمایشی آلوده شدند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. به داده‌های به دست آمده در تجزیه و تحلیل، تناسب چندگانه اعمال شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پس از 30 روز از آخرین درمان، تاثیر دارو به طور 100 % با 3 تیمار مورد بررسی به دست آمد. با گروه شاهد به عنوان کنترل شیمیایی، اختلاف آماری نبود. بعد از 2 هفته، فضولات، استعمال شده با پودر بذر نیم، کاهش زاد و ولد در تعداد لارو مگس خانگی داشت( 001/0p< ). در حالی که مالاتیون، در m3 5/0 دوم هیچ تاثیری بر کاهش زاد و ولد تعداد لارو مگس نداشت. در مورد پودر بذر نیم در خوراک مرغان با دوز 5/0 % که به مدت 1 تا 5 روز به طور مداوم مصرف کردند، تاثیر 77 و 1/62 % را داشت، در حالی که خوراک مرغان با دوز 1 % که به مدت 1 تا 5 روز به طور مداوم مصرف کردند، تاثیر2/55 و 5/65 % را داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات