اثرات وزن رهاسازی روی شاخص‌های رشد، بازماندگی و فراسنجه‌های خونی ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix, Valenciennes, 1844)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

در مطالعه پیش رو، اثرات وزن رهاسازی بر رشد و بازماندگی ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) و همچنین فراسنجه‌های خون‌شناختی این گونه پرورشی بررسی شده است. بدین منظور ابتدا 8 استخر 3 هکتاری انتخاب شده و در 4 تیمار، بر اساس وزن رهاسازی ماهیان پرورشی برابر با 2، 3، 4 و 5 گرم تقسیم بندی گردیدند. نمونه‌گیری در فواصل معین از ماهیان موجود در استخر انجام شد و از لحاظ برخی فراسنجه‌های خونی مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان دوره پرورش نیز میانگین وزن (بر حسب گرم) ماهی فیتوفاگ و کل تولید هر استخر (بر حسب کیلوگرم) مورد سنجش واقع شد. یافته‌های حاصل از سنجش فراسنجه‌های خونی، حاکی از این بود با افزایش وزن رهاسازی ماهیان، درصد هماتوکریت خون به طور معنی داری افزایش یافت (05/0>P)، ولی بین سایر فراسنجه‌های خونی با وزن ذخیره سازی ماهی ارتباط معناداری وجود نداشت (05/0<P). علاوه بر این، یافته‌های حاصل از سنجش رشد و بازماندگی نشان دادند که با افزایش وزن رهاسازی ماهی فیتوفاگ، وزن ثانویه ماهی، نرخ رشد ماهی به طور معنی‌داری افزایش یافت، اما نرخ رشد ویژه با افزایش وزن رهاسازی کاهش معنی‌داری نشان داد (05/0>P)، بنابراین با توجه به یافته‌های این پژوهش، در صورت رهاسازی ماهیان 5 گرمی فیتوفاگ با تراکم 12000 قطعه رشد مناسبی حاصل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات