بررسی میزان شیوع انگل توکسوکاراکتی (Toxocara cati) در گربه های پرشین و ولگرد ارجاعی به درمانگاه های دامپزشکی شهرستان آمل در استان مازندران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری انگل‌شناسی دامپزشکی، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بابل

2 دامپزشک بخش خصوصی، آمل، مازندران

3 دانشجوی مقطع دکتری دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، بابل،ایران

4 دانشجوی مقطع دکتری دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، بابل، ایران

5 دانشجوی مقطع دکتری دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی بابل،بابل،ایران

چکیده

توکسوکاریازیس(Toxocariasis) یکی از مهم‌ترین بیماری‌های انگلی مشترک بین انسان و حیوان در سراسر جهان است که به وسیله نماتودهای جنس توکسوکارا ایجاد می‌گردد. این نماتود، یکی از عفونت‌های انگلی روده باریک گوشت خواران است و تظاهرات بالینی این نوع بیماری به صورت‌های مختلف بروز می‌نماید که بستگی به تعداد تخم‌های بلعیده شده (میزان آلودگی)، محل مهاجرت لاروها در بدن، طولانی بودن زمان عفونت و نوع پاسخ سیستم دفاعی بیمار به ارگانیسم‌ها دارد. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع توکسوکاراکتی در جمعیتی از گربه های پرشین و ولگرد ارجاعی به کلینیک های دامپزشکی واقع در شهرستان آمل در استان مازندران می‌باشد. پس ازانجام فرایند نمونه گیری از 65 قلاده گربه پرشین و ولگرد، نمونه ها به آزمایشگاه خصوصی جهت بررسی ارسال گردید. نتایج این بررسی نشان داد که 15 قلاده (23%) واجد آلودگی انگلی بوده‌اند که از این میان، 12 قلاده(80%) به آلودگی توکسوکاراکتی و 3 قلاده(20%)، به انگل‌های دیگر روده‌ای مبتلا بودند. در بین گربه های مبتلا به آلودگی انگل توکسوکاراکتی، 3 قلاده(25%) گربه پرشین و 9 قلاده(75%) گربه‌ی ولگرد و از میان بیماران ناشی از آلودگی انگل روده‌ای هر 3 قلاده، ولگرد گزارش شده اند. بنابراین با توجه به اهمیت این بیماری زئونوز، استفاده از یک برنامه منظم دارویی جهت پیشگیری و درمان ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات