بررسی کاریولوژیک گونه اهلی بز(کاپرا هیرکوس) به منظور تعیین کاریوتایپ بز نژاد رائینی با الگوی نواربندی G

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه دامپزشکی،دانشکده کشاورزی و دامپزشکی،دانشگاه آزاد واحد شوشتر،شوشتر ،ایران

2 گروه دامپزشکی، دانشکده کشاورزی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر ایران

چکیده

چکیده:
دراین تحقیق 45 راس ازبزهای نژاد رائینی مورد آزمایش قرارگرفتند. باسرنگ استریل، 4/0 میلی‌لیترخون از وریدوداج دامهای مورد آزمایش به 5 میلی لیترمحیط کشتRPMI1640 انتقال داده وبه مدت72 ساعت درانکوباتور کشت داده شدند.دراین بررسی کشت بافت کامل محیط خون انجام گرفت. لنفوسیت‌هایT توسط فیتوهم آگلوتینین نوع M واداربه تقسیم شده ودرساعت70با200 میکرولیترکلشی‌سین درمرحله متافازمیتوز متوقف گردیدند.برای تهیه لام نمونه‌هاتحت تیمارمحلول هیپوتونیک کلریدپتاسیم قرارگرفته،سپس بامحلول فیکساتیوکارنوی تثبیت گردیدند.ازسوسپانسیون سلولی برروی لام گسترش کروموزومی تهیه گردید.برای نواربندی، لامها 48 ساعت در آون60-56 درجه سلسیوس قرارگرفته وبا آنزیم پروتئولیتیک تریپسین موردهضم آنزیمی قرارگرفته وبا محلول رنگ گیمسارنگ آمیزی شدند.سپس با میکروسکوپ متصل به رایانه مورد بررسی قرارگرفته و از گسترشهای کروموزومی عکس تهیه گردید. بزنژادرائینی دارای عدد کروموزومی60=n2 می باشد.تمام کرووزوم‌های بزهای مورد مطالعه ازنوع آکروسنتریک اند. در این روش سانترومرها رنگ نگرفتند و ناحیه سانترومری بصورت تیغه صاف از انتهای دیگرکروموزوم قابل شناسائی است و با یک نوارتیره مشاهده می شود. هیچ‌گونه ناهنجاری ساختاری وعددی در کاریوتایپ دامها مشاهده نگردید.کاریوتایپ بزها در دوجنس نر و ماده و با توجه به شاخص سانترومری آنها تنظیم گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات