مقایسه اثر پودر دانه اسپند و کوکسیدیواستات سالینومایسین بر عملکرد و میزان OPG در جوجه های گوشتی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 گروه انگل شناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

جهت ارزیابی اثرپودر دانه اسپند و مقایسه ی آن با کوکسیدیواستات بر عملکرد و شمارش اووسیت در هر گرم مدفوع (OPG) در جوجه های گوشتی آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار برای هر تیمار انجام گرفت. تعداد192 قطعه جوجه یکروزه مخلوط سویه راس 308 مورد استفاده قرار گرفت.. جیره های آزمایشی شامل جیره پایه به عنوان شاهد، جیره حاوی 200 گرم در هر تن کوکسیدیواستات سالینومایسین(12%) و جیره های حاوی 2/0 و 4/0 درصد پودر دانه اسپند بودند. نتایج آزمایش تاثیر مثبت معنی دار (05/0≥ P) کوکسیدیواستات و دانه اسپند در سطح 2/0 درصد را روی صفات عملکردی نشان دادند. بیشترین افزایش وزن روزانه (00/51 گرم)، وزن بدن (00/2180 گرم)، و مصرف خوراک (78/95 گرم) مربوط به گروه حاوی کوکسیدیواستات بود. سطح 2/0 درصد اسپند در جیره نیز باعث افزایش وزن زنده و بهبود ضریب تبدیل گردید. کمترین ضریب تبدیل (82/1) مربوط به گروه 2/0 درصد اسپند بود. استفاده از دانه اسپند در سطح 4/0 درصد و کوکسیدیواستات سبب کاهش معنی دار(05/0≥ P) میزان OPG در 30 روزگی گردید. بطورکلی نتایج نشان داد که پودر دانه اسپند در سطح 2/0 درصد جیره دارای اثرات مثبت روی پارامتر های عملکردی است و سطح 4/0 درصد آن باعث کاهش میزان OPG میگردد، ولی بعلت تاثیر منفی بر عملکرد این سطح از مصرف نمیتواند برای این منظور توصیه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات