تجزیه زیستی نفت خام توسط قارچ های جدا شده از خاک های آلوده مارون و هفتکل

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه علوم پایه،دانشگاه فرهنگیان،تهران،ایران

2 استادیارگروه علوم پایه،دانشگاه فرهنگیان،تهران،ایران

چکیده

انتشار تصادفی فرآورده های نفتی نگرانی خاصی در محیط زیست ایجاد کرده است. ترکیبات هیدروکربنی به خانواده ای از آلاینده های آلی سرطان زا و نوروتوکسیک تعلق دارند. قارچ ها نقش مهمی را در اکوسیستم خاک به عنوان تجزیه کنندگان اصلی بازی می کنند. هدف از این پژوهش جداسازی و شناسایی قارچ های بومی تجزیه ی کننده ی نفت از خاک های آلوده ی مارون و هفتکل می باشد. خاک های آلوده به نشت نفت جمع آوری شدند. برای جداسازی قارچ های مصرف کننده نفت خام از محیط MSM تکمیل شده با استرپتومایسین و 1% نفت خام استفاده شد، قارچ هایی که روی این محیط رشد کردند روی محیط PDA تا زمان به دست آمدن کشت های خالص کشت مجدد شدند. پتانسل قارچ ها برای تجزیه زیستی نفت خام، توسط محیط مایع باکتو باشنل- هاس تکمیل شده با 1٪ (v/v) نفت خام، 1/. ٪ (v/v) توئین 80 و 008/. گرم بر 50 میلی لیتر از معرف اکسیداسیون و احیا، بررسی شد. قارچ های جداسازی شده شامل Acremonium spp، Alternaria spp، Aspergillus nidulans، Aspergillus terreus، Fusarium spp، Paecilomyces spp and Penicillium spp بودند. از این هفت پرگنه، توانایی قارچ های Alternaria spp، Aspergillus nidulans، Aspergillus terreus،Paecilomyces spp and Penicillium spp برای تجزیه زیستی نفت خام مورد تایید قرار گرفت. از این رو، این گونه ها ی قارچی را می توان برای زیست پالایی مکان های آلوده به نشت نفت مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها