بررسی رادیوگرافیک آناتومی کلیه ها با تزریق زیر پوستی آیودیکسانول در سنجاب ایرانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه دامپزشکی، دانشکده کشاورزی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر ایران

2 گروه دامپزشکی،دانشکده کشاورزی،واحد شوشتر،دانشگاه آزاد اسلامی،شوشتر،ایران

چکیده

سنجاب یک پستاندار وحشی است که نگهداری از آن در دنیا بعنوان یک حیوان خانگی چندان معمول نیست. طی دهه گذشته در ایران تمایل زیادی به نگهداری از سنجاب از طرف مردم نشان داده شده است در نتیجه موارد ارجاعی سنجاب به کلینیک ها افزایش یافته است.. یوروگرافی ترشحی یک روش تشخیصی است که در آن معمولا ماده حاجب به درون ورید تزریق شده و با انجام رادیوگرافی های مکرر در زمانهای مشخص، مورفولوژی وعملکرد کلیه ها بصورت کیفی مورد بررسی قرار می گیرد. روش معمول برای انجام یوروگرافی ترشحی تزریق داخل وریدی ماده حاجب است. علی رغم پیشرفت بسیار زیاد در تکنیکها و امکانات بررسی کلیه ها در حیوانات مختلف، امکان استفاده از این روش برای بررسی کلیه ها در سنجاب بعلت عدم وجود اطلاعات دقیق و امکان تزریق مشکل داخل وریدی وجود ندارد. این تحقیق بر این اساس طراحی شد.تا کارایی تجویز زیر پوستی ماده حاجب آیودیکسانول در ایجاد تصویر کلیه ها سنجاب ایرانی مورد ارزیابی قرار بگیرد. ماده حاجب با دوز 1300 میلی گرم ید برای هر کیلوگرم وزن بدن در ناحیه زیر کتفی و به صورت زیر پوستی تزریق شد. رادیوگرافهای جانبی و شکمی- پشتی با فواصل 5 دقیقه ای از لحظه صفر تا زمان محو شدن کامل داروی تجویزی در زیر پوست تهیه گردید کلیه ها در سنجاب لوبیایی شکل بوده و اندازه تقریبی آنها79/0×78/1 سانتی متر بود. در سنجاب نسبت اندازه طول کلیه ها به اندازه طول مهره دوم کمری در نمای شکمی- پشتی 2 تا 64/2 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات