بررسی میزان شیوع انگل های خونی در گاوهای شهرستان سوادکوه طی سالهای 1396-1395

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بابل،دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 گروه انگل شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 فارغ التحصیل دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد بابل

چکیده

انگل های تک یاخته ای پیروپلاسما از عوامل بیماریزای مهم حیوانات اهلی و وحشی
می باشند. این ارگانیسم ها بدلیل ایجاد بیماری و مرگ و شدید در حیوانات اهلی و اهمیت انتقال برخی از جنس و گونه های آن ها به انسان، سبب ایجاد خسارات اقتصادی و بهداشتی فراوان در سراسر جهان
می گردد. هدف از این تحقیق بررسی میزان شیوع انگل های خونی بر روی 210 گاو با علائم مشکوک به زردی طی بهار و تابستان 1395-96 در شهرستان سوادکوه انجام گرفت. پس از معاینه ی بالینی و مشاهده نشانه های درمانگاهی همچون تب، بزرگ شدن عقده های لنفاوی سطحی، رنگ پریدگی یا زردی مخاطات دام مشکوک به زردی در نظر گرفته شده و جهت بررسی انگل های خونی اقدام به تهیه گسترش خونی از وریدگوش گردید. گسترش خونی تهیه شده با متانول 96 درجه فیکس گردید، و در آزمایشگاه با رنگ گیمسا رنگ آمیزی شده و با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد که 47/10 درصد گاوهای مورد بررسی آلوده به تیلریوز و 67/6 درصدآلوده به بابزیوزو 9/1 درصد آلوده به آناپلاسموز می باشند. همچنین دراین بررسی 2 مورد (9%/0 ) آلودگی توأم تیلریا و آناپلاسما و 8 مورد (81/3 % ) آلودگی توأم تیلریا و بابزیا مشاهده شد. بنابراین با توجه به حضور انگل های خونی درگاوهای منطقه و همچنین اهمیت بندپایان در انتقال آنها، می توان جهت کنترل آلودگی های فوق علاوه بر درمان دام های مشکوک به آلودگی، به مبارزه با این بندپایان نیز اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها