بررسی تغییرات آسیب شناسی طحال در گاوهای ذبح شده درکشتارگاه ارومیه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر تعداد 490 رأس گاو (293 راس ماده و197 راس نر) در کشتارگاه ارومیه مورد بازرسی قرار گرفت. در بررسی‌های انجام شده 17 راس گاو (3.4%) واجد ضایعه طحالی بودند که از این تعداد، 6 مورد همراه با ضایعات در دیگر ارگان‌ها بود. از طحال‌های درگیر نمونه برداری شد و پس از انجام عمل ثبوت، مقاطع 6 میکرونی تهیه و با روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند. در بازرسی ماکروسکوپی، عوارضی چون اسپلنومگالی، تغییر قوام بافتی، تغییر رنگ و کیست در مقایسه با ضایعات دیگر از فراوانی بیشتری برخوردار بود. در بررسی‌های میکروسکوپی، هموسیدروز، فیبروز پارانشیم، تومور، خونریزی و نکروزهای کانونی در طحال های درگیر مشاهده شد. در بررسی آماری تغییرات رنگ طحال ما بین گروه های نژادی و تغییر قوام طحال مابین دو جنس نر و ماده اختلاف معنی دار نشان داد (0.05>p). همچنین فراوانی طحال های ضایعه دار رابطه معنی داری با سن و جنس گاوهای ذبح شده داشت (0.05>p).

کلیدواژه‌ها

موضوعات