اثر درمانی عسل، سیر و برگ گردو بر لیشمانیا‌ی جلدی در مدل موشی Balb/c

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بروجرد

چکیده

لیشمانیازیس آلودگی انگلی تک یاخته ای است که در اکثر نقاط جهان گزارش می‌شود و در نواحی مختلف دنیا شیوع دارد. .این بیماری سومین بیماری مهم جهان است که از طریق ناقل بیولوژیک منتقل می شود 12 تا 15 میلیون نفر در بسیاری از کشور های جهان آلوده به لیشمانیازیس هستند و سالانه 2 میلیون مورد جدید لیشمانیازیس در سطح جهان بروز می‌کند. با توجه به این که عصاره های گیاهان سیر و برگ گردو و عسل دارای اهمیت درمانی فراوانی هستند، در تحقیق حاضر فراورده های حاصل از گیاهان و عسل در مدل موشی بالب /سی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که عصاره‌ سیراثر درمانی موثری بر آماستیگوت های لیشمانیا ندارد. ولی عصاره برگ گردو اثرات درمانی موثری داشت . همچنین این بررسی نشان داد عسل در غلظت های مختلف داری اثر درمانی موثری براین الودگی دارد ولی نسبت به عصاره برگ گردو اثر کمتری را نشان می دهد. و از لحاظ آماری دارای اختلاف معنی است . با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و اثر بخشی عصاره‌های برگ گردو و عسل امید است بتوان با استفاده از آنها در درمان بیماری سالک گام‌های موثری برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات