مطالعه بافت شناسی و آناتومی حباب صماخی در گاومیش رودخانه‌ای بالغ

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو گروه پژوهشی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، جهاد دانشگاهی، خراسان رضوی، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه.

3 دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

4 استاد بافت شناسی و جنین شناسی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

5 دانشجوی دکتری تخصصی بافت شناسی مقایسه‌ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده

گاومیش در اقتصاد بیش از 40 کشور جهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و تعداد و پراکندگی جغرافیایی آن همه ساله در حال افزایش است. حباب صماخی محتوی گوش میانی می‌باشد. در رابطه با آناتومی و بافت شناسی این عضو در گاومیش تاکنون مطالعه‌ای انجام نشده بود. بدین منظور 16 سر گاومیش نر و ماده بالغ از کشتارگاه تهیه و حباب صماخی آن مورد مطالعه مقایسه‌ای آناتومی و بافت شناسی قرار گرفت. سپس نمونه بافتی اخذ گردید. نمونه‌ها به روش‌ هماتوکسیلین- ائوزین رنگ‌آمیزی شدند. نتایج آناتومیکی نشان داد حباب صماخی در دو جنس گاومیش مشابه یکدیگر و بزرگ، توسعه یافته و بیضی شکل می‌باشد. دیواره استخوانی نازک و شکننده بود. زائده عضلانی در حباب صماخی تک قسمتی و غیر نوک تیز مشاهده شد. استخوانچه‌ها و پرده صماخ در عمق حباب صماخی مشاهده گردید. نتایج بافت شناسی نیز در دو جنس مشابه بوده و استخوانهای تشکیل دهنده حباب صماخی از نوع متراکم می‌باشد. اپیتلیوم پوششی سطح داخلی حباب صماخی در اکثر نقاط از نوع اپیتلیوم سنگفرشی ساده دیده شد. در قسمت انتهایی حباب صماخی نیز در محل نزدیک گوش میانی اپیتلیوم از نوع استوانه‌ای شبه مطبق مژه‌دار مشاهده گردید. نتایج میانگین اندازه‌ها نشان داد اندازه حباب صماخی در جنس ماده از جنس نر بزرگتر بوده و سمت راست نیز اندازه بزرگتری از سمت چپ داشت. آنالیز آماری Tukey در سطح 05/0≥p نشان داد این نتایج به صورت معنی دار نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات