بررسی مورفولوژیکی زنبورهای عسل گونه معمولی در شمال استان ایلام

نوع مقاله: گزارش

نویسنده

هیات علمی دانشگاه ایلام

چکیده

یکی از روش‌هایی که وضعیت توده زنبور عسل معمولی ایران را مشخص می‌‌نماید، بررسی خصوصیات ظاهری‌ و رابطه آن با نژادهای دیگر جهان است. شکل‌شناسی یا به عبارتی اندازه‌گیری و مقایسه خصوصیات ظاهری زنبور‌های عسل به عنوان یکی از ابزارهای شناسائی و تفکیک بین گونه-ها و نژادهای زنبور عسل مطرح می‌باشد. در بررسی بدن زنبور عسل از لحاظ مورفولوژی می‌توان آن را به دو قسمت داخلی و خارجی و بدن زنبور عسل به سه قسمت سر، سینه و شکم تقسیم کرد. این پژوهش در خرداد ماه سال 1396 با مطالعه ریخت شناسی از زنبورهای کارگر، ملکه و نر از 6 گروه از زنبورستان‌های دامنه زاگرس در استان ایلام انجام پذیرفت. از هر گروه 30 زنبور و از هر جنس نر و ماده 10 زنبور از کندوها به عنوان نمونه در پلاک پتری و در محلول الکل 70 % گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ویژگی‌های مورفولوژیکی اندامک‌ها در نمونه‌ها نشان داد که همه گروه‌ها از یک نژاد بودند و تفاوتی از نظر توصیف آناتومی مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها