گزارش آلودگی انگل سخت پوست لرنه آ در مزارع پروش ماهیان گرمابی ،شهرستان شوشتر و درمان به روش Multiple treatment option

نوع مقاله : گزارش

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد

2 هیئت علمی ،گروه دامپزشکی، دانشکده کشاورزی و دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

3 شوشتر

چکیده

کرم قلاب دار یا انگل لرنه آ نوعی سخت پوست و در حقیقت بیشتر انگل ماهیان گرمابی مخصوصا کپور ماهیان می باشد.لرنه آ بیشتر در استخر های تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی مخصوصا در انواع کپور ماهیان دیده می شود. این انگل هم قابلیت تکثیر دارد و هم از میزبان به میزبان دیگر منتقل خواهد شد. در آبان سال ۱۳۹۶ تعداد 5 قطعه ماهی کپور معمولی از یک مزرعه ی پرورش ماهی در منطقه ی چم کنار شهرستان شوشتر به دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ارجاع داده شد، در بررسی نمونه ها ماهی ها به شدت آلوده به انگل سخت پوست لرنه آ بودند. در مشاهده معمولی, ماهی خودش را به سطوح مختلف می سابید. رشته ی سبز رنگ کمرنگ از پوست ماهی در قسمت انتهای شکمی باله ی سینه ای آویزان بود در حالی که ناحیه ی سرخ و متورم شده ای در نقاط اتصالشان مشهود بود و همچنین کاشکسی و اگزوفتالمی چشم ها دیده می شد. جهت درمان از روش برداشت انگل با پنس و ضدعفونی با محلول یده و سپس قوطه وری با متیلن بلو و نمک استفاده شد .پس از پایان دوره ی درمان از 5 قطعه ماهی,تعداد تلفات 1قطعه بوده و تعداد4 قطعه به درمان با روش Multiple treatment optionپاسخ مثبت دادند

کلیدواژه‌ها

موضوعات