مطالعه‌ی مهم ترین تومورهای پوست در حیوانات اهلی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

پوست یکی از مهم ترین ارگان های بدن می باشد و هم چون سایر ارگان های بدن تحت تاثیر عوامل مختلف ممکن است دچار ضایعات توموری گردد. مهم ترین علامت های توموری شدن شامل: وجود برآمدگی های روی پوست، خونریزی از پوست و بهبود نیافتن زخم ها و نهایتا آلوپسی یا بی مو شدن قسمتی از پوست است. بیشتر تومور ها درجاتی از خوشخیمی تا بد‌خیمی را نشان می دهند. مشخص شد بدخیمی در اکثر تومور با درجه تمایز سلول ها ارتباط دارد به این ترتیب که هرچه سلول های توموری تمایز بیشتری داشته باشند، تومور درجه بدخیمی کمتری خواهد داشت و بلعکس هرچه سلول های توموری تمایز کمتری داشته باشند، درجه بدخیمی بیشتری خواهد داشت. در این مطالعه با استفاده از جستجوی الکترونیک مقالات از Pubmed وGoogle scholar استخراج شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. نهایتا فهرستی از مهم‌ترین تومورهای پوست، مهم ترین گونه‌های حیوانی درگیر در حیوانات، چهره های بالینی و هیستوپاتولوژیک و درمان آنها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات