بررسی شیوع انگل های خونی در گوسفندهای شهرستان تربت جام در سال 1394

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بابل،دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 گروه انگل شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 فارغ التحصیل دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد بابل

چکیده

انگل های تک یاخته ای پیروپلاسما از عوامل بیماریزای مهم حیوانات اهلی و وحشی
می باشند. بابزیا و تیلریا جزو همین انگل ها می باشند که انتشار جهانی دارند که توسط کنه های سخت خانواده ایکسو دیده منتقل می شود. این بیماری ها توانایی ایجاد ضررهای اقتصادی فراوانی به گله های دامی را دارا می باشند. هدف از این مطالعه بررسی شیوع انگل های خونی در گوسفندان تربت جام در سال 1394 می باشد. برای این منظور از 500 راس گوسفند به صورت تصادفی نمونه خون گرفته شد که از این تعداد 350 راس ماده و 150 رأس نر بودند. نمونه خونی گرفته شده پس از تهیه گسترش خونی و رنگ آمیزی گیمسا مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد که 17.3% درصد گوسفندهای مورد بررسی آلوده به تیلریوز و 71.5%درصدآلوده به بابزیوزو 11.2% درصد آلوده به آناپلاسموز می باشند. در این بررسی نشان داده شده است که آلودگی انگل ها به صورت تحت بالینی و حامل وجود دارد و چون پرورش گوسفند در این شهر رواج دارد، لازم است برای پیشگیری و جلوگیری از این بیماری ها و کنه ها، مسئولین ذیربط حساسیت و توجه بیشتری به این مسله داشته باشند.

کلیدواژه‌ها