ارزیابی رادیوگرافیک آناتومی و عملکرد معده با استفاده از ماده حاجب در خرگوش سفید نیوزیلندی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه دامپزشکی، دانشکده کشاورزی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر ایران

چکیده

بررسی دستگاه گوارش با استفاده از ماده حاجب در دستگاه گوارش یک روش تشخیصی است که در آن معمولا ماده حاجب به حیوان خورانده می شود و با تهیه رادیوگراف های مکرر و در زمانهای معین مورفولوژی و عملکرد معده و روده ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. هدف از انجام این مطالعه بررسی رادیوگرافیک آناتومی و زمان عبور ماده حاجب آیوهکسول از معده خرگوش سفید نیوزلندی بود. این مطالعه بر روی 10 سر خرگوش سفید نیوزلندی بالغ و از نظر کلینیکی سالم انجام گرفت. پس از تهیه خرگوش های سفید نیوزلندی جهت اطمینان از سلامت حیوانات به آنها داروی ضد انگل تجویز شده و به مدت دو هفته در شرایط استاندارد نگهداری شدند تا از سلامت نسبی آنها اطمینان حاصل شود. از بیست و چهار ساعت قبل از انجام تحقیق پرهیز غذایی در مورد خرگوش ها اعمال می شد. رادیوگرافهای کنترل جانبی و شکمی- پشتی از خرگوش ها تهیه شد. پس از وزن نمودن حیوانات ماده حاجب آیوهکسول و بادوز 10 میلی لیتر برای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی به حیوان خورانده می شد.رادیوگرافهای جانبی و شکمی- پشتی در زمانهای صفر، 5، 10، 20، 40، 60، 80، 100، 120 و پس از آن با فواصل یک ساعته تا زمان تخلیه کامل معده تهیه می شد. در بررسی عملکرد معده در تخلیه ماده حاجب تخلیه معده در زمان 15/4±35/7 دقیقه بعد از خوراندن ماده حاجب شروع شد و در دقیقه 23/97±00/418 دقیقه بعد از خوراندن ماده حاجب، ماده حاجب بصورت کامل از معده خارج شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات