بررسی آلودگی انگل های داخلی و خارجی توکای سیاه استان مازندران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بابل،دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 گروه انگل شناسی ، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

3 دامپزشک

چکیده

توکا از جمله پرندگانی بومی ایران است که در جنگل ها و بوته زارها زندگی می کند .این پرنده که از تنوع گونه ای زیادی و همچنین زیبایی خاصی برخوردار است و به نوعی جزو مجموعه تنوع محیط زیست محسوب می شود .این پرنده هم از جمله پرندگانی است که به تعدادی از عفونت های ناشی از کرم های انگلی مبتلا می شود . انگل های داخلی که بیشتر نماتودها را شامل می شود و به تعداد کم سستود و انگل های خارجی شامل جرب و شپش می باشد. به منظور بررسی میزان شیوع انگل های داخلی و خارجی، نمونه برداری از توکاهای کشته شده در استان مازندران انجام شد. پس از بررسی دقیق پوست و پر پرنده ، محتویات دستگاه گوارش و جمع آوری نمونه های انگلی، بعد از پشت سر گذاشتن روشهای تشخیص آزمایشگاهی موارد مشاهده شده ثبت گردیدند. در مجموع از تعداد 30 عدد توکای مورد مطالعه، 100% آلوده به آکانتوسفال و 38% آلوده به شپش پلسیاتوس، 46% آلوده به سستود هایمنولپیس 94% آلوده به جرب مگنینیاکوبیتالیس گزارش گردید. با توجه به وجود این نوع انگل های داخلی و خارجی در منطقه لازم است مطالعات بیشتری در خصوص اپیدمیولوژی، ناقلین و بیماری زایی این انگل صورت پذیرد .

کلیدواژه‌ها