تاثیر کاشت ملاتونین بر روی اندازه صفات بره‌زایی، دوقلوزایی گوسفند

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

فعالیت تولیدمثلی گوسفند، به استثنای مناطق استوایی، فصلی (اغلب با کوتاه شدن طول روز) و با چرخه‌های فحلی پی‌در‌پی بوده به گونه‌ای که بره‌ها در بهار به‌دنیا می‌آیند و طول مدت فصل تولید‌مثل به تناسب طول روز، نژاد و تغذیه وابسته است. به‌دلیل فصلی بودن تولیدمثل در گوسفند و محدودیت جفت‌گیری، در بسیاری از مناطق دنیا تنها یکبار در سال زایش دارند. اهداف اصلا‌ح‌نژادی، افزایش نرخ بره‌زایی، جفت‌گیری‌های کنترل شده، تولید بره‌های هم‌سن، تولید بره در ما‌ه‌هایی از سال که عرضه گوشت گوسفند محدودیت پیدا می‌کند و بالاخره استفاده بیشتر از پتانسیل تولیدمثلی گوسفند سبب گردیده تا روش‌های مختلف در جهت امکان بالا بردن نرخ بره‌زایی و دوقلوزایی فراهم گردد تا دفعات زایمان گوسفند و نرخ بره‌زایی و دوقلوزایی در طول عمر اقتصادی آن افزایش یابد. یکی از این روش‌ها که ارزان بوده و در سطح دنیا نیز رایج گردیده استفاده از ملاتونین می‌باشد. مطالعات در زمینه تاثیر این هورمون بر روی شاخص‌های بره‌زایی و دوقلوزایی در گوسفند نشانگر این واقعیت است که ملاتونین باعث بهبود شاخص‌های مذکور می‌گردد. با توجه به اینکه کشور ما به‌طور تقریبی 60 میلیون گوسفند و بز دارد می‌توان تاثیر مثبت درمان با ملاتونین را بر روی راندمان بره‌زایی و دوقلوزایی در گوسفندان مد نظر قرار داد.