بررسی آلودگی تریکومونیازیس در برخی پرندگان زینتی شهرستان بابل

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

دامپزشک

چکیده

تریکوموناس گالینه یک انگل تاژک دار مخصوص حیوانات خون گرم است که منحصرا در پرندگان و بیشتر در کبوتر و قمری یافت می شود.هرچند ممکن است پرندگان دیگر نیز آلوده شوند.تریکوموناس گالینه اساسا انگل قسمت های بالایی سیستم گوارش و تنفس تعداد بسیار زیادی از پرندگان است.این مطالعه در سال 1395 بر روی 140 پرنده شامل: 60 کبوتر، 40 مرغ عشق،20 قناری، 10 قرقاول، 10 بلدرچین صورت گرفت.پس از ارزیابی آلودگی به انگل تریکوموناس با تهیه سوآپ از ناحیه دهان و حنجره و با گسترش مرطوب روی لام انجام گرفت.از بین 140 پرنده مورد مطالعه، 35 کبوتر(58.3%)، 15 مرغ عشق(25%)، 8 قناری(13.3%)، 2 قرقاول(3.3%) آلوده بودند اما هیچ کدام از 10 بلدرچین به تریکوموناس آلوده نبودند.میزان آلودگی این پرندگان در فصل گرم(75%)نسبت به فصل سرد(25%) بیشتر بود.نهایتا در این بررسی مشخص شد آلودگی به تریکوموناس در بین پرندگان شهرستان بابل نسبتا شایع است، که جهت کنترل این آلودگی لازم است راهکارهای لازم اعمال شود.

کلیدواژه‌ها