تعیین ترکیبات شیمیائی بستر جوجه های گوشتی مرغداری های اطراف شوشتر

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

گروه دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، شوشتر، ایران

چکیده

تعیین ترکیبات شیمیائی بستر جوجه های گوشتی مرغداری های اطراف شوشتر
محمد صادق ملک پور1*، علی باقرپور2
٭نویسنده مسئول msmalekpoor@yahoo.com
چکیده
به منظور بررسی ترکیبات شیمیائی بستر جوجه های گوشتی و امکان استفاده از آن در تغذیه دام از بستر پنج واحد مرغداری در دو سن 32 و 42 روزگی نمونه برداری شد. نمونه ها از تمام نقاط سالن بطور تصادفی برداشته و پس از خشک شدن در برابر نور خورشید و مخلوط شدن بطور یکنواخت و خرد شدن با آسیاب به آزمایشگاه تغذیه ارسال گردیدند. آنالیز شیمیائی برای تعیین میزان ماده خشک، پروتئینی خام، چربی خام، خاکستر خام، کلسیم، فسفر و نمک بوسیله دستگاههای اتوماتیک انجام شد. داده ها به کامپیوتر منتقل گردیده و میانگین و انحراف معیار داده ها در محیط SAS نسخه 13 محاسبه گردید. میزان ماده خشک، چربی خام، خاکستر خام، کلسیم و فسفر مطابقت خوبی با داده های دیگر محققین و جدول NRC نشان دادند. اما میزان نمک قابل تأمل است و بنظر می رسد به دلیل شرایط آب و هوائی بسیار گرم و مصرف آب فراوان و دفع مواد معدنی بالا از جوجه ها باشد. با مقایسات انجام شده می توان به این نتیجه رسید که ترکیبات شیمیائی بسیتر در سن 32 روزگی برای تمام عوامل مغذی به جز نمک برای تغذیه نشخوارکنندگان مناسب است.
و ترکیبات بستر در 32 روزگی مطابقت بسیار خوبی برای تمام عوامل مغذی با داده های محققین و جدول NRC نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها