مطالعه بافت شناسی آبشش خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

دانشکده دامپزشکی شهید چمران اهواز

چکیده

خرچنگ یکی از مهمترین گروه های تجاری را در بین سخت پوستان دارا می باشد.خرچنگ های خانواده Portunidae که به نام خرچنگ شناور آبی معروف می باشند. یکی از گونه های معروف این خانواده Portunu spelagicus (خرچنگ شناور آبی)می باشد که دارای اهمیت اقتصادی فراوان هستند.
آبشش ها در خرچنگ نقش مهمی را در تنظیمات اسمزی وتنفسی دارا می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ساختاربافتی آبشش خرچنگ شناگر آبی می باشد. دراین مطالعه 10 عدد خرچنگ آبی از آبهای خلیج فارس نمونه برداری شد پس از برداشتن قطعاتی از بافت آبشش و تثبیت بافت برش هایی به ضخامت 5 تا 6 میکرومتر تهیه و با H&E رنگ آمیزی شد و سپس اسلایدهای تهیه شده بافت آبشش با استفاده میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. با بررسی بافتی مشاهده شد که اپیتلیوم آبشش های پیشین خرچنگ نازک است وسلول های ستونی که در دوطرف به اپیتلیوم متصل هستند حفره هایی را تشکیل می دهند که خون (همولنف) خرچنگ در میان آن جریان می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات