بررسی شیوع آلودگی به انگل سینگاموس تراکه آ در ماکیان بومی شهرستان بابل

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

2 استاد گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

3 دامپزشک

چکیده

سینگاموس تراکه آ نماتود دستگاه تنفس پرندگان است که در پرندگان اهلی و وحشی دیده می شود.هدف از این بررسی، تعیین شیوع آلودگی به این انگل در ماکیان بومی شهرستان بابل است.این مطالعه بر روی 150 قطعه ماکیان بومی از مناطق مختلف شهرستان بابل در سال 1393 انجام گرفت و پس از کالبد گشایی ماکیان، نای انها از لحاظ حضور انگل سینگاموس تراکه آ مورد بررسی قرار گرفت.از این تعداد 65 قطعه دارای آلودگی(43.3%)که به ترتیب نوع پرنده مرغ (61.5%)، خروس(21.5%)، بوقلمون (12.4%)، غاز (4.6%)بودند.میزان آلودگی بیشتر در فصل گرم دیده شده است.در این بررسی مشخص شد آلودگی به انگل سینگاموس ترآکه آ در بین ماکیان بومی شهرستان بابل بسیار شایع است. لذا لازم است مطالعات بیشتری در این زمینه انجام گرفته و راهکارهای مناسبی در رابطه با پیشگیری و کنترل این بیماری ارائه گردد. پیشنهاد می گردد آموزش های لازم به روستاییان و دامپزشکان در خصوص انجام درمان های دوره ای ضد انگلی ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات