بررسی آلودگی به اشریشیا کولی در ضایعات کبدی طیور

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

متاسفانه درمان­های آنتی بیوتیکی متداول که در موارد مسمومیت غذایی ایجاد شده با اشریشیا کلی استفاده می شوند،گران و غیر موثر می باشند.این مطالعه به منظور تشخیص و بررسی حضور آلودگی به اشریشیا کلی درضایعات کبدی طیور در کشتارگاه اهواز صورت گرفت. با این هدف، تعداد 100 نمونه کبد مرغ با ضایعات مشخص از یک کشتارگاه در اهواز جمع آوری گردید. از جراحات نمونه های کبدی،ابتدا در محیط اگار خون دار و مک کانکی کشت داده شد و سپس کلونی های شاخص باکتری اشریشیا کلی جهت تشخیص قطعی با تست های بیوشیمیایی، مورد استفاده قرار گرفتند.50 نمونه کبد به ظاهر سالم و فاقد جراحات نیز به عنوان کنترل کشت داده شدند.به طور کلی 90 درصد از کبدهای ضایعه دار آلودگی با کلی فرم را نشان دادند اما 18 در صد از آنها با تست های بیوشیمیایی اشریشیا کلی تشخیص داده شدند.هیچ یک از کبدهای بظاهر سالم (کنترل) آلودگی­را نشان ندادند.علی رغم میزان بالای آلودگی کلی فرمی،در کبد مرغ­ها، مدیریت بهداشت در گله و در فراوری غذای طیور می تواند خطر مصرف گوشت مرغ در اهواز را کاهش دهد. با پخت کافی گوشت و اجتناب از مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها، از شیوع مسمومیت غذایی با سویه های مقاوم اشریشیا کلی کاسته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقدمه

 

اشریشیاکلی مهمترین پاتوژن روده ای گرم منفی ومیله ای شکلی است که موجب بروز مسمومیت غذایی مهلک درانسان می­گردد(1و2). پاتوتیپ­ های متفاوت این باکتری عبارتند ازاشریشیاکلی توکسین­ زای روده­ای,( ETEC) اشریشیا کلی پاتوژنی ( EPEC)،اشریشیاکلی چسبنده روده­ای  (EAEC)اشریشیاکلی متهاجم روده­ای(   EIEC)   واشریشیاکلی خون ریزی دهنده روده­ای )     (EHEC)  تیپ EHEC شامل یک تحت تیپ مهم به نام اشریشیاکلی تولید کننده شیگاتوکسین  (STEC می­باشند.تولیدکننده­ های شیگاتوکسین که از فسادگوشت جداسازی شده­اند،عامل ایجاد اسهال خونی وغیر خونی، حاد، ترومبوسیتوپنی،کولیت خونریزی دهنده ,(HC) سندرم همولیتیکاورمیک ,(HUS) آنمی همولیتیک و اختلالات کلیوی حاد در انسان هستند. متاسفانه علیرغم انجام درمان­های آنتی­بیوتیکی متعدد، عفونت­های ناشی از این باکتری نه تنها محدود نمی شوند بلکه مقاومت­های آنتی­بیوتیکی شدیدی نیز درآنها ایجاد شده است(10).


روش کار

درتابستان سال1394،درکل150نمونه کبدمرغ از یکی از کشتارگاه های شهر اهواز به طورتصادفی انتخاب گردیدند که شامل 100 کبد ضایعه دار و 50 کبد به ظاهر سالم بودند. کبدها دریخچال حاوی یخ به شکل جداگانه سریعاًبه آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز انتقال داده شدند. درابتداسطح ضایعه دار کبد با آنس داغ،استریل و ازعمق کبدبرای کشت درمحیط مک کانکی و آگار خون دار نمونه برداری شد. محیط­ ها به مدت24ساعت دردمای37درجه سلسیوس گرمخانه گذاری شدند.کلنی­های تیپیک رشدکرده که دارای خصوصیات ظاهری اشریشیاکلی بودند )کلنی­های صورتی رنگ(،باآنس استریل برداشته شده و دوباره درمحیط آگارخوندارکشت وگرمخانه گذاری شدندودر نهایت به محیط ائوزین متیلن بلو انتفال یافتندو دردمای37درجه سلسیوس به مدت 24 ساعت گرمخانه گذاریشدند.کلنی­های سبزمتالیکرشدکردهدراینمحیطبهعنوانباکتریاشریشیاکلی مشکوکموردپذیرشقرارگرفتند.جهت تاییدقطعی کلونی­های مشکوک از محیط­های بیوشیمیایی مختلف ( TSI, SIM, Urea, LD, PD, MR-VP, Cit, Mac) استفاده گردید.

نتایج و بحث

نتایج بررسی حاضرنشاندادکهازکل100نمونهکبدمرغ ضایعه داربررسیشده،18 نمونه (18%) آلودهبهباکتریاشریشیا کلی , 90 نمونه (90%) حاوی آلودگی کلی­فرمی بودند. بررسیحاضرنشاندهندهحضوربالایکلی­فرم­هادرنمونه­هایکبد طیور در شهر اهواز می­باشد.حضوربالای اینباکتریدرنمونه­هایکبدمرغنشاندهندهعدمرعایت  و یا استفاده از مواد اولیه بی کیفیت و غیر بهداشتی در تهیه غذای طیور گوشتی و همچنین بهداشت پایین جایگاه پرورش طیور می باشد. مطالعات متعددی در اینخصوص بررسی آلودگی به کلی­فرم­ها صورت گرفته است از جمله در خصوص گوشت مرغ، گوشت انواع طیور(5)و گوشت ماهی(7)و گوشت گوساله(9) انواع فراورده­های گوشتی (4)و شیر(3) و تخم مرغ(8) بررسی هایی صورت گرفته است.دربررسی صورت گرفته توسط ممتاز و جمشیدی ازکل422نمونهگوشتجوجهبررسیشده، 146نمونه(59/34%)آلودهبهباکتریاشریشیاکلیبودند. علاوه بر آن در مطالعات متعددی مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیا کولی های جداسازی شده از گوشت طیور مورد بررسی قرار گرفته است از جمله.مطالعهایدرتایلندنشانمیدهدکهکلیهاشریشیاکلی­هایجداسازیشدهازگوشتطیورمقاومتپادزیستیبسیار بالایی(تا 100%) در برابر آنتی بیوتیک های مختلف داشته اند.( 1و 2و6).

با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر، به نظر می رسد که باید در بالا بردن بهداشت محل پرورش طیور گوشتی و همچنین بهداشت مراکز تهیه دان مرغ کنترل بیشتری صورت گیرد تا از مصرف بی رویه­آنتی بیوتیک­ها کاسته  و مقاومت آنتی بیوتیکی کمتری ایجاد گردد زیرا انتقالاین باکتری های مقاوم علاوه بر ایجاد خلل در روند درمان در انسان و طیور ، در اثر مصرف آنها مقاومت به انسان نیز انتقال یافته و این مسئله از نظر بهداشت عمومی بسیار حائز اهمیت می باشد.