بررسی سرولوژیک و پاتولوژیک متاپنوموویروس های طیور (aMPV) در گله های مرغ مادر گوشتی ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

به منظور تعین آنتی بادی های حاصل از پاسخ ایمنی بدن نسبت به متاپنوموویروس طیور درگله های مرغ مادر گوشتی ، سرم هایی از 15 گله جمع آوری و مورد آزمایش الایزا قرار گرفت. بدنبال آن ، ضایعات کالبدگشایی و تغییرات هیستوپاتولوژیک نیز در گله های مثبت ومنفی بررسی و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز گردید.
نتایج حاصل از انجام آزمایش الایزا بر روی گله های مورد آزمایش نشان داد که دو گله از 15 گله (3/13%) از نظر حضور آنتی بادی AMPV مثبت بودند.  یک گله 29 هفته از نژاد کاب (Cobb) و گله دیگر با سن 44 هفته از نژاد راس (Ross) بود. همچنین مشخص گردید که عفونت با متاپنوموویروسهای طیورمی تواند سبب علائم بالینی چون تورم سر و ملتحمه، آبریزش رقیق از چشم، خروج اکسودای آبکی تا چرکی از بینی و عطسه و سرفه شود. تغییرات ماکروسکوپیک قابل توجه شامل حضور اکسودای شفاف در نای ،ادم ژلاتینی در زیر پوست سر، آماس، پرخونی و اکسودا در بوقک میانی بینی و به میزان کمتر در سینوس اینفرا اربیتال، و تحلیل رفتن اویدوکت به مقدار کم دیده شد.
تغییرات میکروسکوپیک قابل توجه با رنگ آمیزی (H&E) در بافت های مختلف سینوس اینفرا اربیتال، بوقک میانی بینی و نای شامل: ادم ،پرخونی، پوسته پوسته شدن اپی تلیوم و از بین رفتن مژکهای مخاط بینی، نفوذ سلولهای آماسی تک هسته ای در زیر مخاط بوقک میانی بینی، افزایشی فعالیت غدد و هیپرپلازی غدد موکوسی بود.این تغییرات به مقدار کمتر در سینوس اینفرا اربیتال و نای مشاهده گردید اما در سایر قسمت های مورد آزمایش مانند ریه، کبد، کلیه، اویدوکت، سکوم و طحال تغییرات عمده ای دیده نشد. همچنین مشخص گردید که اگر چه ضایعات حاصل از این ویروس اختصاصی نیست اما بررسی هیستوپاتولوژیک این ضایعات می تواند برای تایید تشخیص الایزا مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- پوستی، ا. ادیب راد، م. 1382. بافت شناسی مقایسه ای و هیستوتکنیک. چاپ پنجم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. صفحه 562-524.

2- Al-Ankari, A.R., Bradbury J.M., Naylor, C.J., Worthington, K.J., C. et al .,2001, Avian pneumovirus infection in broiler chicks inoculated with Escherichia coli at different time intervals. Avian Pathology. 30: 257-267.
3- Alexander, D.J., 2003. Newcastle disease and other avian pneumoviruses. In: Disease of poultry, 11th ed, Lowa State university press. PP: 92-99.
4- Alkhalaf, A.N., Ward, L.A., Derth, R.N., Saif, Y.M.,2002. Pathogenicty, Transmissibility, and Tissue Distribution of Avian Penumovirus In Turkey Poults. Avian Diseases.46:650-659.
5-Alvarez, R., Jones, L.P., Seal, B.S., Kapczynski, D.R., Tripp, R.A.,2004. Serological Cross – reactivity of members of the metapneumovirus genus. Virous Research. 105 (1) 67-73.
6- Catelli, E., Cook, J.K.A.,  Chesher,  J., Orbell, S.J., Woods, M.A., Baxendale, W., Huggins, M.B., 1998. The use of virus isolation, histopathology and immunoperoxidase techniques to study the dissemination of a chicken . Avian Pathology. 27: 632-640.
7- Chary, P., Rautenschlein, S., Nijenga, M.K., Sharmn, J.M., 2002. Pathogenic and Immunosuppressive Effects of Avian Pneumovirus In Turkeys. Avian Diseases. 46:153-161.
8- Collins, M.S., Gough, R.E.,1988. Characterisation of a virus associated with turkey rhinotracheitis. Journal  of  General Virology. 69:909-916.
9- Cook, J.K.A., Jones, B.V., Ellis, M.M., Jing, Li., Cavanagh, D.,1993.  Antigenic differentiation of strains of turkey  rhinotracheitis virus using monoclonal antibobies. Avian Pathology. 22:257-273.
10- Cook J.K.A., Cavanagh, D.,2002. turkey rhinotracheitis like virus from broiler breeder chickens in England . Veterinary Record. 129: 509-510.
11- Cook, J.K.A., Chesher, J., Orthel, F., Woods, M.A., Orbell, S.J., Baxendale, W .,Huggins, M.B., 2000. Avian Pneumovirus infection of laying hens: experimental studies. Avian Pathology. 29: 545-556.
12- Druoual, R., Woolcock , P.R.,1994. Swollen head syndrome associated with E. Coli and infectious bronchitis virus in the Central Valley of California. Avian Pathology. 23:73-742.
13- Heckert, R.A., Myers, D.J., Afshar, A., Riva, J., 1994. Development and Evaluation of an enzyme – linked Immunosorbent assay for the detection of antibodies to avian pneumovirus. Avian Disease. 38: 694-700.
14- Hess, M., Huggins, M.B., Mudzamiri, R., Heincz, U.,2004. Avian metapneumovirus excretion in vaccinated and non vaccinated specified pathogen free laying chickens. Avian Pathology. 33 (1) : 35-40.
15- Jirijs F.F., Noll, S.L., Halvorson, D.A., Nagaraja, K.V., Shaw, D.P., 2002. Pathogenesis of avian pneumovirus infection in turkey. Veterinary Pathology. 39: 30-310.
16- Jirjis, F.F., Noll, S.L., Halvorson, D.A., Nagaraja, K.V., Martin, F., Shaw, D.P., 2004. Effects of Bacterial coinfection on the pathogenesis of avian pneumovirus infection in turkeys. Avian Disease. 48: 34-49.
17- Jirjis F.F., Noll, S.L., Halvorson, D.A., Nagaraja, K.V., Townsedn, E.L., Sheik, A.M., shaw, D.P., 2000. Avian pneumovirus infection in Minnesota turkeys: experimental reproducation of the disease. Avian Disease. 44: 222-226.
18- Jones, R.C.,1996. Avian pneumovirus infection: Questions still unanswered . Avian  pathology. 25: 639-648.
19- Jones, R.C., Naylor, C.J., Bradbury, J.M., Savage, C.E., Worthington K., Williams , R.A .,1991. Isolation of Avian pneumovirus. Avian  pathology. 23: 630-648
20- Jones, R.C., Williams, R.A., Baxterjones, C., savage, C.E., Wilding, G.P., 1988. Experimental infection of laying turkeys with rhinotracheitis Virus: Distribution of virus in the tissues and serological response. Avian Pathology 17 : 841-850.
21- Kehra, R.S., Jones, R.C.,1999. In vitro and in vivo studies on the pathogenicity of avian pneumovirus for the chicken oviduct. Avian pathology. 28: 257-262.
22- Kuiken, T., Van den Hoogen, B.G., Fouchirere, R.A.M., Osterhaus, A.E., 2004. Experimental human metapneumovirus infection of cynom olgus macaques (Macacafascicularis) results in viruse replication in ciliated epithelial cells and pneumocytes with Associated lesions throughout the respiratory tract. American Journal of Pathology. 164: 1893-1900.
23- Lu, Y.S., Tsai, J.J., Tseng, C.S., Lee, S.H., Lin, D.F., 1994. Swollen head syndrome in Taiwan – lsolation of an avian pneuovirus and serological survry. Avian  pathology. 23: 169-174.
24- Majo, N., Allan, G.M., Oloan, C.J., Pages, A., Ramis, A.j.,1995. A Sequential histopathologic and Immunocytochemical study of chickens, turkey poults and broiler breeders experimentally infected with turkey rhinotracheitis virus. Avian Disease.  39: 887-896.
25.- Majo, N., Marti , M., Oloan, C.J., Allan, S.M., Pages, A., Ramis, A., 1996. Ultrastructural study of turkey rhinotrachitis virus infection in turbinates of experimentally infected chickens. Veternary Microbiology. 52:37-48.
26- Majo. N., Giberr, X., Vilafraca, M., O’loan, C.J., Allan, G.m. Costa, L.I., Page , A., Ramis , A.,1997. Turkey rhinotrachitis viruse and Eschericia coli experimental infection in chickens: histopathological, immunocytochemical and microbiological study. Veterinary Microbiology. 57: 29-40.
27- Morley, A.J., Thomson, D.K., 1984. Swollen – head syndrome in broiler chickens. Avian Disease. 28: 238-243.
28- Kakamura, K., Mase, M., Tanimura, T., Yamaguchi, S., Yusa, N., 1998. Attempts to reproduce swollen head syndrome in specific pathogen – free chickens by inoculation with Escherichia coli or rurkey rhinotracheitis virus . Avian Pathology. 27:21-27.
29- Naylor, C., Shaw, K., Britton, P.,  Cavanagh, D., 1997. Appearance of type B avian pneumovirus in Great Britain. Avian Pathology. 26: 327-338.
30- Naylor. C.J., Britton P., Cavanagh, D., 1998. The ectodomain but not the transmembrane domain of the fusion (F) proteins of subtypes A and B avian pneumovirus are conserved to a similar extent as those of human respiratory syncytial virus. Journal of General Virology. 79: 1393-1398. 
31- Njenga, M.K., Lwamba, H.M., Seal, B.S., 2003. Metapneumoviruses In birds and humans. Viruse Research. 91 (2) :163-169.
32- Nunoya, T., Tajima. M., Izuchi, T., Takahashi, K., Otaki, Y., Nagusawa, Y. and Hakogi, E., 1991. Pathology of broiler breeder disease characterized by the swollen head. Journal of Veterinary Medical Science. 53: 347-349.
33- O’Brein, J.D.P.,1985. Swollen head syndrome in broiler breeders. Veterinary Record. 117: 619-620.
34- Panigrahy, B., Senne, D.A, Pedersen, J.C., Gidlewski, T & Edson, R.K., 2000. Experimental and serologic observations on avian pneumovirus (APV/turkey/ Colorado 97) infection in turkeys. Avian Diseasese. 44: 17-22.
35- Perelman, B., Meroz, M. & Samberg, Y.,1988. Swollen head syndrome; in broiler breeders in Israel. Veterinary  Record. 123: 444-456
36- Picault, J.P., Giraud, P., Drouin, P., Guittet, M., Bennejean, G., Lamande, J., Toquin, D. and Gueguen, C., 1987. Isolation of a TRT-like virus from chikens with swollen head syndrome. Veterinary  Record. 121:135-138
37- Pringle, C.R.Virus taxonomy., 1999. The universal system of virus taxonomy, update to include the new proposals ratified by the international Committee on taxonomy of viruses during 1998.  Archives of Virology. 144: 421-429.
38- Shirai, J., Maeda, M., Fujii, M., Kunigoshi, S., 1993.  Swollen head syndrome is not associatede with turkey rhinotracheitis virus. Veterinary Record. 132:41-42.
39- Tanaka, M., Takuma, H., Kokumai, N., Oiski, E., Obi, T., Hiramatsu, K. and SHimazu, Y.,1995, Turkey rhinotrachitis virus isolated from broiler chickens with swollen head syndrome.  Journal of Veterinary Medical Science. 57: 939-941.
40- Turpin, E.A., Perkins, L.E.L. and Swayne, D.E., 2002. Experimental Infection of turkeys with avian pneumoviruses and either Newcastle diseases virus or Escherichia Coli. Avian  Diseases . 46: 412-422.
41- Van de Zande, S., Nauwynck , H. and pensart., M.,2001. The clinical, pathological and microbiological outcome of an Escherichia coli 02:k1 infection in avian pneumovirus infected turkeys. Veterinary Microbiology. 81: 353-365.
42-Wyeth, P.J., Chettle, N., Gough, R., Collins, M.S., 1987. Antibodies to: TRT in chickens with swollen head syndrome. Veterinary  Record .120: 286-287.