بررسی انگل ایک در خانواده سیچلائیده و یک نوع کپور در شهرستان الشتر

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناس فنی سازمان اقتصادی کوثر

چکیده

چکیده:
ایکتیوفتیریس مولتی فیلیس عامل بیماری ایک یا لکه سفید است که یکی از بیماریزاترین انگل های تک یاخته ای ماهیان به شمار می آید.این انگل عامل ایجاد بیماری دانه سفید ماهیان آب شیرین یا ایکتیوفیتریوز می باشد. این بیماری با ظهور دانه های سفید بر روی بدن ماهی به خصوص باله ها و آبشش مشخص می شود. در بررسی حاضر از پنج گروه ماهیان آکواریومی شامل اسکار، دیسکس، فلاور، گلدفیش و آنجل خریداری شده از مراکز فروش ماهیان زینتی شهرستان الشتر استفاده شد پس از مدت هفت روز تمامی گروه ها با انگل ایک آلوده شدن و سپس درصد آلودگی و میزان تلفات هر کدام از گروه ها در روز پنجم و دهم آلودگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که گونه دیسکس و فلاور نسبت به انگل ایک بیشترین حساسیت را داشتند (p

کلیدواژه‌ها