بررسی شیوع آلودگی به انگل های خارجی طیور بومی شهرستان رودسردر سال 1395

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

دامپزشک

چکیده

یکی از مشکلات عمده در پرورش طیور بومی که سبب خساراتی نیز می شود، مسئله آلودگی به انگل های خارجی است.علت آن پایین بودن سطح بهداشت در روش نگهداری، جمعیت بالای روستا نشینان در ایران و اینکه به صورت سنتی اقدام به نگهداری و پرورش ماکیان می نمایند.لذا شناسایی عوامل بیماریزا در این دسته از طیور مهم بوده و به مبارزه و پیشگیری از بیماری های آنها کمک می کند.این مطالعه با هدف بررسی آلودگی به انگل های خارجی در طیور بومی شهرستان رودسر انجام گرفت.بدین منظور بدن 90 قطعه پرنده به دقت مورد بررسی قرار گرفت.در مجموع 60 قطعه(66%)آلودگی به انگل های خارجی را نشان دادند.انگل های جداشده شامل:منوپون گالینه(38%)، منوکانتوس استرامینئوس(22%)، گونیودس دیسیمیلیس(31%) و آرگاس پرسیکوس(8%)بودند. نهایتا در این بررسی مشخص شد که آلودگی به انگل های خارجی در بین طیور بومی شهرستان رودسر نسبتا شایع است. پیشنهاد می گردد آموزش های لازم به روستاییان و دامپزشکان در خصوص انجام درمان های دوره ای ضد انگلی ارائه شود.

کلیدواژه‌ها