بررسی عوامل موثر بر ماندگاری گاومیش های خوزستان و ارتباط آن باصفات تولیدی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

بـه منظـور بررسـی عملکـرد صفـات تولیـدی و تولیـد مثـی گاومیـش هـای خوزسـتان وارتبـاط آن بـا طـول عمـر ازداده هـای سـال هـای 1379-1389 موجـوددر معاونـت بهبودتولیـدات دامـی سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان خوزسـتان اسـتفاده گردیـده اسـت. در ایـن تحقیـق میانگـن تولیـد شـر ، تولیـد چـریب، تولیـد پروتئـن، طـول دوره شـر دهـی، فاصلـه دو زایـش، درصـد چـریب و سـن در هنـگام اولـن زایـش بـه ترتیـب 868 ± 1613 کیلوگـرم، 58 ± 98 ،34 ± 60 ،86 ± 198 روز، 158 ± 544 روز ، 76/1 ± 96/6 در صــد و 1202 ± 1738 روز بدســت آمــد. تجزیــه و تحلیــل آمــاری عملکـرد طـول عمـر نشـان داد کـه جـز اثـر گلـه سـایر عوامـل تاثـر معنـی داری بـر روی طـول عمـر نداشـتند. طـول عمرگاومیـش هـای خوزسـتان در ایـن تحقیـق 1815 ± 3844 بدسـت آمـد.

کلیدواژه‌ها