مطالعه سرولوژیک آلودگی گوسفندان کشتاری به توکسوپالسم ا گوندای درکشتارگاه ایالم به روش االیزا

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

توکسوپالسـموز یـک بیـاری انـگیل مشـرک بـن انسـان و حیوانـات اسـت کـه در رسارس جهـان پراکنـده مـی باشـد بـرریس هـای رسواپیدمیولـوژی وجـود پادتـن توکسوپالسـا را در رسم خـون حداقالیـن انـگل تـک یاختـه قـادر اسـت کلیـه حیوانـات مهـره دار خونگـرم از جملـه پرنـدگان و انسـان را مبتـا سـازد بارزتریـن عالیـم عفونـت توکسـو پالسـا گونـدی در میزبانهـای واسـطه در گوسـفند مشـهود اسـت و یـی از علـل عمـده سـقط جنـن، مرگهـای زودرس جنینـی، لــه شــدگی هــا، تولــد نوزادهــای نــارس و مــرده زایــی در گوســفند مــی باشــد کــه در نهایــت رضرهــای اقتصــادی چشـمگری را در صنعـت گوسـفند داری بـه دنبـال خواهـد داشـت از آنجایـی کـه گوسـفند بـه دلیـل حساسـیت کامـل بــه توکسموپالســموز شــاخص معتــری بــرای نشــان دادن عفونــت توکسوپالســایی در هــر ناحیــه مــی باشــد و بــا توجـه بـه رشایـط آب و هوایـی خـاص منطقـه ایـام و در دسـرس نبـودن آمـار دقیـق و جامـع لـذا تصمیـم بـه بـرریس میـزان شـیوع توکسوپالسـموز در گوسـفندان منطقـه ی ایـام بـا روش اال یـزا در سـال 1391 پرداخنـه شـد تـا شـاید نتایـج حاصـل از آن نـه تنهـا راه گشـای پژوهشـگران و محققـان دیگـر باشـد بلکـه هـم از نظـر اقتصـادی و نهایتـاً از نظـر بهداشـتی بـه سـاکننی منطقـه کمـک شـده باشـدبرای انجـام ایـن طـرح نیـاز بـه منونـه گـری از 408 رأس گوسـفند مـی باشـد . جمعـی ت مـورد اسـتفاده در ای مطالعـه از گوسـفندان کشـتاری در کشـتارگاه صنعتـی شهرسـتان ایـام بـود. روش کار بدیـن صـورت اسـت کـه در ابتـدا بـه متـام گوسـفندان کشـتاری شـاره گـوش زده شـد سـپس بـه روش تصـادیف سـاده تعـدادی از آنهـا انتخـاب از دامهـای مـورد نظـر طبـق پرسشـنامه اطالعـات الزم از جملـه سـن، جنـس، سـابقه سـقط و ... گرفتـه شـد. منونـه هـای خـون از وریـد وداج 408 رأس گوسـفند بـه ظاهـر سـامل )ک ه از نظـر کلینیـک ی هیچگونـه عالئـم بیـاری نداشـته انـد( از نژادهـای ایـراین از دو جنـس نـر و مـاده در سـننی مختلـف جمـع آوری شـد . تعـی یـن سـن گوسـفندان مـورد مطالعـه بـر اسـاس رشـد دندانهـا انجـام شـد خونگـری بوسـیله لولـه هـای خـاء دار مخصـوص خونگـری انجـام شـد. ایـن لولـه هـا فاقـد هـر گونـه مـاده ضـد انعقـادی مـی باشـند. از هـر رأس گوسـفند حـدود 5 تـا 10 میـی لیـر خـون گرفتـه شـد و پـس از پـای ان کار منونـه هـا بالفاصلـه بـا رعایـت زنجـره رسمـایئ بـه آزمایشـگاه انتقـال داده شـد. ابتـدا متـام لولـه هـای خـون جهـت جـدا شـدن رسم در 1500 دور مبــدت 5 دقیقــه ســانرتیفوژ شــد و رسمهــای حاصــل توســط پیپــت پاســتور بــه لولــه هــای درب دار منتقــل گردیــد جهـت انجـام آزمایـش االیـزا کیـت تشـخییص االیـزای توکسوپالسـا گونـدای اسـتفاده شـد.